Chi tiết thông tin

EmailInAa
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII
11/07/2017 07:04
 
 

I. BÁO CÁO UBND TỈNH

 

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

 

 

2. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

- Phụ lục kèm theo

 

3. Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017

- Phụ lục kèm theo

 

4. Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017

 

 

5. Báo cáo tình hình triển khai Dự án Khai thác và Tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê

 

6. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2017

 

 

7. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh.

 

 

8. Báo cáo kết quả thực hiện chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII

 

 

II. CÁC TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TẠI KỲ HỌP

 

1. Về việc thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đầu t trực tiếp và cho vay giai đoạn 2017-2020

Dự thảo NQ

 

2. Về việc đề nghị thông qua danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh

- Dự thảo NQ

 

3. Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Đề án đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà

 Đề án đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà

- Kèm theo Phụ lục 1; Phụ lục 2

 

 

4. Tờ trình về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020

Dự thảo Nghị quyết 

Phụ lục kèm theo

 

 

5.Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về phát triển công nghệ sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

- Đề án phát triển Công nghệ sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

Dự thảo Nghị quyết 

 

 

6. Tờ trình về việc  điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại các xã: Cẩm Hưng, Cẩm Dương, Cẩm Duệ, Cẩm Sơn, Cẩm Nhượng vàthị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên 

- Dự thảo Nghị quyết 

 

 

7. Tờ trình về thông qua chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

- Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát

 

 

8. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về xã hội hóa huy động nguồn nhân lực xây dựng kết cấu hạ tầng thị xã Kỳ Anh đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020

- Dự thảo Nghị quyết

 

9. Tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2017

- Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2017

- Tổng hợp danh mục dự án xin chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2017

 

 

10. Tờ trình về việc thông qua Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo Nghị quyết

- Báo cáo thuyết minh

- Báo cáo tóm tắt

 

11. Tờ trình về việc  ban  hành Nghị quyết đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017 - 2020

- Dự thảo Nghị quyết 

- Phụ lục

 

 

12. Tờ trình về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020

- Dự thảo Nghị quyết 

- Phụ lục kèm theo

 

 

13. Tờ trình về việc Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo Nghị quyết

 

 

14.Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cở sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo Nghị quyết 

 

 

15. Tờ trinhg về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo Nghị quyết 

 

 

16. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo Nghị quyết

 

 

17. Ban hành Nghị quyết “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và môi trường trên địa bàn tỉnh”

- Dự thảo Nghị quyết

 

  III. BÁO CÁO THƯỜNG TRỰC CÁC BAN HĐND TỈNH
 

1. Kết quả giám sát chuyên đề “Công tác quản lý nhà nước về đất đai và môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016”

- Phụ lục 

 

2. Báo cáo Kết quả giám sát chuyên đề “Công tác tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập"

- Phụ lục

 

3. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "công tác tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quản lý sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập

- Phụ lục kèm theo báo cáo

 

 

4. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt độn 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

 

 

5. Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 của Ban văn hoá - xã hội HĐND tỉnh

 

 

6. Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

 

 

7. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII

 

 

IV. BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND

 

Ban Pháp chế

1. Báo cáo thẩm tra tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2017

 

2. Báo cáo sát nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố tại các xã, thị trấn Thiên Cầm huyện Cẩm xuyên

 

Ban Văn hóa - xã hội

1. Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 

 

2. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017 - 2020

 

3. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà

 

4. Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020

 

5. Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 

6. Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 

Ban Kinh tế ngân sách

1. Báo cáo tóm tắt Các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách

2. Báo cáo thẩm tra Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

3. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

4. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

5. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2017-2020

6. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

7. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020

8. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phát triển công nghệ sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo 

9. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2017

10. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Hà Tĩnh

  V. BÁO CÁO CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC KHÁC
 

1. Bài phát biểu của UBMTTQ tỉnh tại kỳ họp thứ 4

 

 

2. Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khoá XVII.

- Phụ lục kèm theo

 

3. Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

 

 

4. Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh 

 

 

5. Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

 

 

Danh sách thảo luận tổ

Tổ 1; Tổ 2; Tổ 3

- Phiếu thảo luận đại biểu khách mời

- Phiếu thảo luận đại biểu HĐND

 

Chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII

 

  Tải toàn bộ tài liệu tại đây

 

VP