Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
sự kiện
Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018) ----

Chi tiết thông tin

EmailInAa
Ban Kinh tế ngân sách thẩm tra các báo cá, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 5
06/12/2017 07:57
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 05/12, Ban Kinh tế - Ngân sách đã họp để thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết và báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Ban. Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì làm việc. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, UVBTV - PCT HĐND tỉnh, đồng chí Võ Hồng Hải - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Chánh Văn phòng, đồng chí Trần Tuấn Nghĩa – Phó chánh Văn phòng HĐND tỉnh.
Đồng chí Trần Viết Hậu, Trưởng ban KT-NS phát biểu


Tại cuộc làm việc, Ban đã tiến hành thẩm tra phần kinh tế, ngân sách của báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Đồng thời thẩm tra các nội dung các tờ trình, đề án và dự thảo Nghị quyết sẽ trình kỳ họp như: Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa  phương năm 2016; kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2017, Kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2018 – 2020; dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2018;  Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; việc sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Tĩnh; Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; một số chính sách phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025; một số cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 – 2020; thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018;  quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc các Chương trình MTQG, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Trần Văn Kỳ, thành viên ban KT-NS phát biểu


Về báo cáo kết quả hoạt động của Ban năm 2017. Trong năm 2017,  Ban đã chủ trì, tham mưu, tổ chức, triển khai hiệu quả 02 cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh. Tổ chức 01 cuộc giám sát, 02 cuộc khảo sát thường xuyên và nhiều cuộc làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương. Đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong quá trình xây dựng các dự thảo Nghị quyết để trình tại các kỳ họp, công tác  thẩm tra ngày càng đi vào chiều sâu, nội dung các báo cáo thẩm tra đã thể hiện tính phản biện cao…

Đồng chí Võ Hồng Hải – TUV, PCT HĐND tỉnh phát biểu

 

Thảo luận tại cuộc làm việc, các đại biểu cơ bản đã đồng tình, thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban. Các báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo Nghị quyết đã có đầy đủ hồ sơ, thủ tục, căn cứ pháp lý, có tính cấp bách, đã được tổ chức nhiều cuộc họp để lấy ý kiến về nội dung. Các đại biểu đã góp ý cụ thể vào nội dung báo cáo thẩm  tra, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung trong báo cáo, các đề án, dự thảo nghị quyết, nhằm giúp HĐND có thêm thông tin làm căn cứ để xem xét tại kỳ họp...

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y – UVBTV, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc


Phát biểu tại cuộc làm việc, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đề nghị Ban tiếp tục đổi mới bố cục, nội dung, thống nhất đánh giá về thực trạng, thể hiện rõ tính độc lập và tính phản biện cùng những đề xuất cụ thể có tính thực tiễn trong báo cáo để giúp HĐND tỉnh thêm thông tin trước khi thông qua Nghị quyết...

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu để chỉ đạo việc hoàn thiện báo cáo thẩm tra có chất lượng trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5.

Nam Anh