Chi tiết thông tin

EmailInAa
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII
13/07/2018 09:17
 

* Chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII

 

I. BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH

1. Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

- Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn và ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

- Phụ lục một số chỉ tiêu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

 

2. Báo cáo thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

- Phụ lục thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2018

 

3. Báo cáo Tình hình thực hiện đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 tỉnh Hà Tĩnh

- Phụ lục kèm theo

 

4. Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2018

 

5. Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

 

6. Kết quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

 

7. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh

 

8. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh

 

9. Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII

 

II. CÁC TỜ TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH TẠI KỲ HỌP

 

1. Tờ trình ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinhdoanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh


2. Chính sách đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

- Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

 

3. Tờ trình về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2035

- Dự thảo ghị quyết điều chỉnh Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035

 

4. Tờ trình về việc thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

- Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

 

5. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về một số chính sách thực hiện sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế ngành Y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

+ Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế của ngành Y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

- Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành Y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo


6. Tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2018

- Tổng hợp các danh mục công trình dự án cần thu hồi đất (bổ sung) năm 2018 của tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2018


7. Tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo

- Dự thảo Nghị quyết thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo

 

8. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phương tiện nghe - xem thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phương tiện nghe - xem thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 

9. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết đặt tên một số tuyến đường và một số công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh

+ Đề án đặt tên một số tuyển đường và một số công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh

- Ngân hàng đặt tên đường

- Dự thảo Nghị quyết Đặt tên một số tuyến đường và một số công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh

- Phụ lục 1: Danh sách các tuyến đường đặt tên tại thị xã Kỳ Anh

- Phụ lục 2: Danh sách các tuyến đường đặt tên tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc

- Phụ lục 3: Danh sách các tuyến đường đặt tên tại huyện Hương Khê

- Phụ lục 4: Danh sách đặt tên các tuyến đường tại huyện Cẩm Xuyên

- Phụ lục 5 Danh sách các tuyến đường đặt tên tại Thành phố Hà Tĩnh

 

10. Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa: Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng Hoa sứ trình đồ, giai đoạn 2018 – 2025 và những năm tiếp theo

+ Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa: Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng Hoa sứ trình đồ, giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo

- Dự thảo Nghị quyết Về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng Hoa sứ trình đồ, giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo

 

11. Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

 

+ Đề án củng cố, phát triển hệ thống các cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh giai đoạn 2018 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

 

- Phụ lục 01: củng cố, phát triển hệ thống mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2030

 

- Phụ lục số 06c: củng cố, phát triển hệ thống mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2030

 

- Dự thảo Nghị quyết về củng cố, phát triển hệ thống mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

 

12. Tờ trình về việc thông qua Nghị quyết Phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

+ Đề án Phát triển giáo dục mầm non, phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

- Phụ lục Đề án

- Phụ lục thuyết minh Đề án Phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

- Dự thảo Nghị quyết Phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo


13. Tờ trình về việc ban hành một số chính sách Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

- Dự thảo Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

 

14. Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

- Dự thảo Nghị quyết về củng cố, phát triển hệ thống mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

 

15. Tờ trình về việc bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

- Dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021


16. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo về mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân,  xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh


17. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo Nghị quyết Về việc đề nghị công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh

 

18. Tờ trình về thông qua chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

 

- Dự thảo Nghị quyết về thông qua chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh


III. BÁO CÁO THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2018

 

2. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về công tác quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh


3. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh

 

4. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

 

5. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh

6. Báo cáo Tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Tổ đại biểu HĐND trước Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII


IV. BÁO CÁO THẨM TRA CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH:

1. Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

 

2. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 

3. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

 

4. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về ban hành Quy định một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

 

5. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh Quy hoạchTài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

 

6. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

 

7. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2018

 

8. Báo cáo tóm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách

 

BAN PHÁP CHẾ:

1. Thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

 

2. Báo cáo thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 

3. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh


BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI:

1. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thực hiện Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo

 

2. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về đặt tên một số tuyến đường và một số công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh

 

3. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh, Ca Trù, Truyện Kiều, Mộc bản trường học Phúc Giang và Hoàng hoa sứ trình đồ, giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo

 

4. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyếtvề một số chính sách trong sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế ngành Y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo


5. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

 

6. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị về phát triển giáo dục mầm non, phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

 

7. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phương tiện nghe - xem thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 

8. Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 (lĩnh vực văn hóa - xã hội)


V. BÁO CÁO CỦA CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

 

1. Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV;

 

2. Báo cáo của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về Tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII

 

3. Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khoá XVII.

4. Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh

5. Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

 

VI. BÁO CÁO TRẢ LỜI CHẤT VẤN

1. Báo cáo trả lời đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa XVI của Sở Thông tin và Truyền thông

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Báo cáo trả lời chất vấn về lĩnh vực Văn hóa tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII

 

9. Báo cáo trả lời câu hỏi chất vấn của cử tri công an tỉnh

 

10. Báo cáo trả lời chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

11. Báo cáo trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII, Sở Tài nguyên và Môi trường

 

12. Báo cáo trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

* Sơ đồ chổ ngồi của đại biểu, khác mời tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII (áp dụng từ chiều 16-18/7/2018)

 

Tải toàn bộ tài liệu kỳ họp thứ 7

VP