Chi tiết thông tin

EmailInAa
Tài liệu phục vụ thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII
10/07/2018 08:18
 

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

+ Tờ trình Về việc đề nghị phê chuẩn và ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

+ Dự thảo Nghị quyết

+ Biểu mẫu kèm theo


2. Báo cáo đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018

+ Phụ lục kèm theo

3. Báo cáo thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

- Tờ trình Đề nghị thông qua Nghị quyết củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ biểu thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng 2018 

 

4. Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

 

 

5. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

 

6. Tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo Nghị quyết

 

7. Tờ trình về việc ban hành Quy định một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

- Dự thảo Nghị quyết

 

8. Tờ trình Về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2018

- Dự thảo Nghị quyết

- Tổng hợp danh mục đất cần thu hồi bổ sung năm 2018

 

9. Tờ trình về việc ban hành một số chính sách Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

- Dự thảo Nghị quyết

 

10. Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo

 

11. Tờ trình về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2035

- Dự thảo Nghị quyết

 

12. Tờ trình về việc thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

- Dự thảo Nghị quyết

 

13. Tờ trình ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Dự thảo Nghị quyết

 

14. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo Nghị quyết

 

15 Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phương tiện nghe - xem thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo Nghị quyết

16. Đề án bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa: Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng Hoa sứ trình đồ, giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo

- Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa: Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng Hoa sứ trình đồ, giai đoạn 2018 – 2025 và những năm tiếp theo

- Dự thảo Nghị quyết

17. Đề án đặt tên một số tuyển đường và một số công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh

- Ngân hàng đặt tên đường

- Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết đặt tên một số tuyến đường và một số công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh

- Phụ lục 1: danh sách các tuyến đường đặt tên tại thị xã Kỳ Anh

- Phụ lục 2: danh sách các tuyến đường đặt tên tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc

- Phụ lục 3: danh sách các tuyến đường đặt tên tại huyện Hương Khê

- Phụ lục 4: danh sách đặt tên các tuyến đường tại huyện Cẩm Xuyên

- Phụ lục 5: danh sách các tuyến đường đặt tên tại Thành phố Hà Tĩnh

- Dự thảo nghị quyết

18. Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế của ngành Y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

- Về việc ban hành Nghị quyết về một số chính sách thực hiện sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế ngành Y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

- Dự thảo NQ

 

19. Đề án Phát triển giáo dục mầm non, phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

- Tờ trình về việc thông qua Nghị quyết Phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

- Phụ lục 7: giáo viên cốt cán, giáo viên dạy giỏi

- Phụ lục Đề án tổng hợp

Dự thao Nghị quyết phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

 

Tải toàn bộ tài liệu

VP