Chi tiết thông tin

EmailInAa
Bộ Quốc phòng trả lời ý kiến, kiến nghị của cửu tri Hà Tĩnh gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
08/08/2018 10:30
 

Xem nội dung trả lời

VP