Chi tiết thông tin

EmailInAa
Giám sát chuyên đề "việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2011-2018"
09/08/2018 23:19
Chiều 9/8, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y chủ trì cuộc làm việc để thống nhất đề cương, kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh "việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2011-2018". Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải; thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 38/QĐ-HĐND tỉnh.
Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Trần Tuấn Nghĩa báo cáo 

 

Theo kế hoạch giám sát, Đoàn sẽ tập trung giám sát các nội dung về: công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND cấp huyện, xã về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hoạt động của Văn phòng điều phối thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp; việc tham mưu và ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể hóa các quy định của Trung ương tại địa phương; đánh giá việc thực hiện chính sách, quy định của pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác tuyên truyền, vận động, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh phát biểu

 

kết quả thực hiện các tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác huy động nguồn lực thực hiện; việc kiểm tra, giám sát, đánh giá xếp loại các tiêu chí; đánh giá mức độ bền vững của các tiêu chí…

Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Trọng Nhiệu

 

Đoàn giám sát HĐND tỉnh sẽ tiến hành giám sát tại Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng điều phối thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các sở, ngành liên quan. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Văn phòng điều phối thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện và Ủy ban nhân dân các xã. Thời gian giám sát sẽ tiến hành trong tháng 9 - 10/2018, kết quả giám sát sẽ được báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2018.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải phát biểu

 

Thảo luận tại cuộc làm việc, các đại biểu cơ bản thống nhất với đề cương, kế hoạch giám sát chuyên đề; đồng thời đề nghị nghiên cứu, xem xét, xây dựng biểu mẫu, phụ lục và xác định đối tượng giám sát đảm bảo hợp lý…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y kết luận cuộc làm việc

 

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Thị Nữ Y đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và những ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự; đồng thời khẳng định sự cần thiết của việc giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2011-2018. Đồng chí nhấn mạnh: mục đích của việc giám sát chuyên đề lần này nhằm đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập trong việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đánh giá vai trò trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền của các sở, ngành, địa phương và các cá nhân liên quan; qua đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định chính sách, pháp luật và thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời đề nghị thành viên Đoàn giám sát, các sở, ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục tham gia ý kiến về nội dung, đề cương, biểu mẫu và kế hoạch giám sát để Đoàn chỉnh sửa, hoàn chỉnh và tiến hành triển khai đợt giám sát chuyên đề bảo đảm yêu cầu, chất lượng và đạt hiệu quả cao. Trong quá trình giám sát cần phát huy tối đa được tính dân chủ, phản biện xã hội, huy động được nhiều kênh thông tin. Đối với các đơn vị, địa phương chịu sự giám sát cần xây dựng báo cáo, biểu mẫu, phụ lục đảm bảo đầy đủ, chất lượng nội dung theo Đề cương và thời gian yêu cầu gửi báo cáo; các thành viên Đoàn giám sát cần tập trung nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát và sắp xếp công việc để tham gia đầy đủ cùng Đoàn giám sát.

 

Lê Trang