Sớm xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
EmailPrintAa
08:55 14/09/2020

(Trích báo cáo thẩm tra do Trưởng ban Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu trình bày tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021).

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, Ban Kinh tế ngân sách đánh giá cao những kết quả đạt được trong lĩnh vực đầu tư công các tháng đầu năm 2020; giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm đạt được nhiều kết quả tích cực, cao hơn cùng kỳ và bình quân cả nước, góp phần vào việc phục hồi và phát triển kinh tế. Tuy vậy, tỷ lệ giải ngân một số nguồn vốn đạt thấp, nhất là nguồn Chương trình MTQG. Đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tập trung triển khai thực hiện nội dung đầu tư công, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, khẩn trương đấu thấu triển khai thi công đối với các dự án khởi công mới, các dự án sử dụng vốn ODA, TPCP và vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới,..

Về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 Ban Kinh tế ngân sách thống nhất dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 với tổng nhu cầu đầu tư vốn ngân sách Nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) kế hoạch năm 2021 là 8.867 tỷ đồng. Bên cạnh đó đề nghị quan tâm thêm một số nội dung sau:

Danh mục các công trình, dự án khởi công mới dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2021 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải là các công trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm hoàn thiện thủ tục về chủ trương đầu tư các công trình, dự án cụ thể trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Quá trình phân bổ chi tiết cho các công trình, dự án cần theo thứ tự ưu tiên và nguyên tắc bố trí vốn theo Luật đầu tư công và các văn bản của chính phủ và các bộ ngành trung ương. Ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 56 Luật Đầu tư công năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 trước khi gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; vì vậy, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch năm 2021 tỉnh Hà Tĩnh với các nội dung chính như sau:

Tổng nhu cầu đầu tư vốn ngân sách Nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) kế hoạch năm 2021 là 8.867 tỷ đồng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo sớm xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến trước khi gửi cơ quan Trung ương tại kỳ họp gần nhất và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tại kỳ họp cuối năm 2020.

Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu thay mặt Ban báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 17

Về Tờ trình và Dự thảo thông qua Đề án Đầu tư xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài; thu hồi đất, bồi thường GPMB tạo quỹ đất sạch hai bên đường để đấu giá đất gắn với quy hoạch Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh

Đề nghị quan tâm một số nội dung sau:

Về mục tiêu Đề án cần xác định rõ mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, như:

- Mục tiêu tổng quát: Phát triển thành phố Hà Tĩnh về phía Tây, tạo quỹ đất, hình thành Khu công nghiệp mới phía Tây thành phố Hà Tĩnh gắn với tuyến đường bộ, đường sắt cao tốc Bắc Nam đi qua trên địa bàn;

- Mục tiêu cụ thể cần đưa ra các mốc thời gian, nêu các dự án, nội dung công việc cụ thể, như: GPMB và xây dựng khu tái định cư để thực hiện dự án đường Hàm Nghi kéo dài, phê duyệt quy hoạch xây dựng khu công nghiệp; hoàn thành bồi thường GPMB quỹ đất; thu hút kêu gọi nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế đầu tư hạ tầng KCN, thành lập khu công nghiệp; Xúc tiến, thu hút đầu tư...

Về phương án đầu tư xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài : Thống nhất về mục tiêu, quy mô đầu tư; đề nghị quan tâm giải pháp kỹ thuật tại các điểm đấu nối giao cắt với đường Quốc lộ 1A tuyến tránh thành phố, đường bộ cao tốc, đường sắt cao tốc Bắc Nam. xây dựng tiến độ thực hiện phù hợp với khả năng bố trí vốn.

Về p hương án thu hồi đất, bồi thường GPMB tạo quỹ đất sạch để xây dựng đường Hàm Nghi và đấu giá quyền sử dụng đất, cần phải thực hiện đồng thời việc cắm mốc giải phóng mặt bằng và quản lý quy hoạch phần diện tích sẽ thu hồi và lưu ý đến chuẩn bị nguồn vốn để sớm thực hiện cả hai giai đoạn để ổn định chỗ ở cho nhân dân và tránh dự án “treo”.

Về phương án quy hoạch, quản lý, kêu gọi đầu tư đối với đất Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh : Về diện tích sử dụng cần phối hợp với Bộ Giao thông vận tải cắm mốc quy hoạch đường bộ, đường sắt, nhà ga cao tốc Bắc Nam, quy hoạch đồng bộ đường gom gắn với khu công nghiệp; về quy hoạch khu công nghiệp cần phải tính đến các yếu tố về môi trường; tập trung thu hút đầu tư công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao.

Thống nhất nguồn vốn thực hiện Đề án như sau:

- Xây dựng đường Hàm nghi kéo dài: Bố trí vốn ngân sách trong trung hạn giai đoạn 2021-2025;

- Về GPMB, xây dựng khu tái định cư để có mặt bằng sạch xây dựng đường Hàm Nghi: Bố trí từ nguồn vốn Quỹ phát triển đất và các nguồn hợp pháp khác;

- Về GPMB, tái định cư tạo quỹ đất để đấu giá: Bố trí từ Quỹ phát triển đất và các nguồn vốn hợp pháp khác. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng dự thảo điều chỉnh một số nội dung quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách cho giai đoạn tiếp theo tại Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến tiền đất theo hướng đảm bảo nguồn bổ sung cho Quỹ phát triển đất để thực hiện có hiệu quả Đề án có tính đến nguồn tập trung cho ngân sách tỉnh để điều hành chung và nguồn cho xây dựng nông thôn mới các cấp huyện, xã trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất;

- Về GPMB, tái định cư tạo mặt bằng sạch và hạ tầng Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh: Sử dụng nguồn xã hội hóa và một phần vốn ngân sách đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào.

Về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án bổ sung quy hoạch sử dụng đất do vượt chỉ tiêu sử dụng đất của tỉnh đã phân bổ cho cấp huyện; danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2020

Về nội dung danh mục kèm theo Dự thảo Nghị quyết, Ban KTNS đề nghị:

- Dự án Khu hỗn hợp thương mại dịch vụ, nhà ở Sông Đông tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh với diện tích 6,4 ha chưa hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục theo quy định nên đề nghị chưa đưa vào danh mục bổ sung lần này.

- Bổ sung vào Biểu kèm theo nghị quyết các căn cứ pháp lý theo quy định đối với các dự án còn thiếu thông tin, đặc biệt đối với các dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất yêu cầu phải có quyết định đầu tư, hoặc phải có chủ trương đầu tư mới được đưa vào danh mục. Tại Biểu 1, đề nghị bổ sung cột chú thích làm rõ việc điều chuyển chỉ tiêu phân bổ.

- Rà soát các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh đưa vào kế hoạch phải thu hồi hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích theo quy định tại Khoản 3 Điều 49, Luật đất đai 2013.

- Chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các địa phương phối hợp trong công tác quản lý nhà nước, thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ các công trình, dự án mang tính cấp bách đã được điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện.

Căn cứ các nội dung thẩm tra nêu trên, Ban Kinh tế ngân sách đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận, quyết định danh mục các công trình, dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất do vượt chỉ tiêu sử dụng đất của tỉnh đã phân bổ cho cấp huyện; danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2020 sau khi bổ sung, điều chỉnh các nội dung theo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách, cụ thể như sau:

(1) Thông qua danh mục công trình, dự án điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất củathành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh đến năm 2020 (do vượt chỉ tiêu sử dụng đất của tỉnh đã được phân bổ cho cấp huyện) đối với 05 danh mục công trình, dự án có tổng diện tích 52,72ha.

(2) Thông qua danh mục 08 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích 5,75ha.

(3) Thông qua danh mục 04 công trình, dự án xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổng diện tích 3,69ha.

Chủ tọa Kỳ họp

Về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị mới hai bên đường Ngô Quyền tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh

Ban Kinh tế ngân sách thống nhất chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị mới hai bên đường Ngô Quyền tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh; đồng thời đề nghị đây là dự án có sử dụng 42,79 ha đất; cần thực hiện phân loại đất để có kế hoạch thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Thống nhất đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác như Tờ trình của UBND tỉnh.

Đối với Dự án Khu du lịch biển cao cấp Wynham Costa Hà Tĩnh tại xã Thạch Văn, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sau khi Chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục về đánh giá tác động môi trường của dự án và các thủ tục khác có liên quan.

Lê Trang - Lưu Thành

    Ý kiến bạn đọc