Tài liệu Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XVII
EmailPrintAa
09:22 17/03/2021

Chương trình kỳ họp thứ 19

75 /TTr-UBND. Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 198/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 và Nghị quyết số 209/2020/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

- Dự thảo Nghị quyết

73/TTr-UBND. Về việc quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

- Dự thảo Nghị quyết

78/TTr-UBND. Đề nghị ban hành Nghị quyết “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩn giai đoạn 2021-2025”

- Dự thảo Nghị quyết

- Đề án

79/TTr-UBND. Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định một số nội dung về kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục kèm theo

80 /TTr-UBND .Về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

- Phụ lục

- Dự thảo NQ

BÁO CÁO THẨM TRA CÁC BAN HĐND TỈNH

1. Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025”

2. Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết 198 và Nghị quyết 209

3. Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

4. Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

5. Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

6 . Tóm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách

Tải toàn bộ tài liệu

ĐN

    Ý kiến bạn đọc