Liên kết website
Loại văn bản

STTSố/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
1101/NQ-HĐNDVề chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 201916/07/2018
2100/NQ-HĐNDVề việc đề nghị công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh 16/07/2018
399/2018/NQ-HĐNDVề mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh16/07/2018
498/2018/NQ-HĐNDVề củng cố, phát triển hệ thống mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 16/07/2018
597/2018/NQ-HĐNDQuy định mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phương tiện nghe - xem thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 16/07/2018
696/2018/NQ-HĐNDPhát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo 16/07/2018
795/NQ-HĐNDThực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo 16/07/2018
894/2018/NQ-HĐNDMột số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành Y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo16/07/2018
993/2018/NQ-HĐNDBảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng Hoa sứ trình đồ, giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo 16/07/2018
1092/NQ-HĐNDĐặt tên, điều chỉnh một số tuyến đường tại thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên; thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê; thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc16/07/2018
1191/2018/NQ-HĐNDMột số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo16/07/2018
1290/NQ-HĐNDVề việc thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 16/07/2018
1389/NQ-HĐNDĐiều chỉnh Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 16/07/2018
1488/2018/NQ-HĐNDVề danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2018 16/07/2018
1587/2018/NQ-HĐNDQuy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 16/07/2018
1686/2018/NQ-HĐNDVề một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo 16/07/2018
1785/2018/NQ-HĐNDVề nhiệm vụ phát triển Kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 201816/07/2018
1884/NQ-HĐNDXác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-202116/07/2018
1983/NQ-HĐNDThành lập thị trấn Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh 06/04/2018
2082/2017/NQ-HĐNDQuy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp 13/12/2017
2181/2017/NQ-HĐNDVề việc ban hành Quy định một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo13/12/2017
2280/NQ-HĐNDVề việc thông qua Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động năm 2018 13/12/2017
2379/2017/NQ-HĐNDMột số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 - 202013/12/2017
2478/2017/NQ-HĐNDQuy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh 13/12/2017
2577/2017/NQ-HĐNDVề nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách nhà nước các cấp thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hà Tĩnh13/12/2017
2676/NQ-HĐNDDự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 201813/12/2017
2775/NQ-HĐNDVề Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 13/12/2017
2874/2017/NQ-HĐNDSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 13/12/2017
2973/NQ-HĐNDPhê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 201613/12/2017
3072/2017/NQ-HĐNDQuy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh 13/12/2017