Sáng 02/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Chiều 26/6, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã làm việc với Sở Khoa học Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII. Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì cuộc làm việc.

Chiều 25/6, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức làm việc với các Sở: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư về kết quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực được giao và các nội dung trình Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII. Các đồng chí: Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Để phục vụ công tác thẩm tra trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tại Kỳ họp thứ 15, sáng nay (23/7), Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu dẫn đầu Đoàn tiến hành khảo sát thực tế 04 công trình, dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C.

Tiếp tục chương trình khảo sát, ngày 5/6, Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành khảo sát trực tiếp một số dự án sử dụng đất trên địa bàn các huyện: Nghi Xuân, Lộc Hà, Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh.

Đó là yêu cầu của Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh sau khi tiến hành khảo sát một số dự án sử dụng đất trên địa bàn huyện Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Thạch Hà, Cẩm Xuyên vào ngày 4/6/2020.

Chiều ngày 3/6, Trưởng ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Viết Hậu dẫn đầu Đoàn tiến hành khảo sát một số dự án sử dụng đất trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

Sáng 17/03, Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì đã làm việc với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các nội dung trình Kỳ họp thứ 13.

Phục vụ công tác thẩm tra, Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII về việc xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C; trong 02 ngày 10 - 11/3/2020, Đoàn khảo sát do Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu dẫn đầu đã khảo sát thực tế tại 09 công trình, dự án dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Chiều 15/01/2020, Trưởng ban Kinh tế ngân sách (KTNS) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì họp Ban để tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020.

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, sáng 6/12, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp để thống nhất báo cáo thẩm tra về các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp.

Sáng 28/11, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức làm việc với các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về kết quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực được giao và các nội dung trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII.

Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, sáng 27/11, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về các Đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

Chiều ngày 21/10, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì cuộc làm việc với UBND huyện Cẩm Xuyên về “Công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh”. Cùng dự có thành viên Đoàn giám sát và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, ngày 16/8, Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách chủ trì làm việc về kết quả thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh liên quan đến các chính sách phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII, sáng ngày 16/8, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và bổ sung hạn mức, danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020. Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì cuộc làm việc.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều ngày 11/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp để thống nhất báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp và kết quả giám sát chuyên đề “Công tác quy hoạch đầu tư, quản lý công trình đê điều, hồ đập giai đoạn 2016 – 2019”, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban. Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, thành viên ban Kinh tế - Ngân sách, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII, sáng ngày 5/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Sở Tài nguyên - Môi trường về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2019; điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

Sáng 4/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức làm việc với các sở, ngành: Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh về kết quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực được giao và các nội dung trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí Trần Viết Hậu - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Sáng 28/6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghe các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII và thông qua kết quả giám sát chuyên đề "Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý công trình đê điều, hồ đập giai đoạn 2016-2019". Đồng chí Trần Viết Hậu, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.