Thực hiện Văn bản số 496/BC-HĐND ngày 30/11/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII, UBND tỉnh đã giao Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, nghiên cứu, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện tại Văn bản số 496/BC-UBND ngày 14/12/2021

10:47 20/06/2022

Câu hỏi: Quan tâm có các chính sách hỗ trợ đầu tư máy móc phục vụ sản xuất gắn với việc thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất (Cử tri huyện Can Lộc)

10:44 20/06/2022

Câu hỏi: Đối với các kiến nghị: (i) Có cơ chế đặc thù để huyện Nghi Xuân xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hóa, gắn với phát triển du lịch (Cử tri huyện Nghi Xuân); (ii) Quan tâm ưu tiên nguồn lực hỗ trợ cho 08 xã của huyện Hương Khê chưa đạt chuẩn nông thôn mới (Cử tri huyện Hương Khê); (iii) Xem xét tiếp tục kéo dài chính sách hỗ trợ huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới đến hết năm 2022 (Cử tri huyện Hương Sơn); (iv) Đối với chính sách xây dựng tỉnh nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025, đề nghị xem xét tăng tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất đối với huyện Đức Thọ; (v) Xem xét đưa huyện Cẩm Xuyên vào danh sách các huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Cử tri huyện Đức Thọ, Cẩm Xuyên)

10:43 20/06/2022