Thực hiện quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh về chế độ bồi dưỡng cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố như hiện nay là quá thấp gây ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở. Đề nghị tỉnh xem xét tăng chính sách hỗ trợ hoặc kiến nghị trung ương xem xét, điều chỉnh

08:41 29/12/2020

Hiện nay, một số hộ dân xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình sản xuất trên đất lâm nghiệp thuộc địa giới hành chính xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, nhưng đã được UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý

08:39 29/12/2020

Nội dung kiến nghị: Đề nghị tỉnh nghiên cứu, ban hành quy định, hướng dẫn về việc lắp đặt, vận hành camera an ninh gắn liền với định hướng xây dựng thành phố thông minh, hạn chế đầu tư lãng phí

17:24 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Đề nghị tỉnh nghiên cứu không đặt trạm kiểm soát giao thông tại thôn 7, xã Sơn Diệm. Vì vị trí này không phù hợp, các xe vi phạm chạy sang xã Sơn Quang hoặc chạy vào đường vượt lũ xã Sơn Diệm không qua trạm kiểm soát

17:23 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Đề nghị tỉnh đầu tư phòng họp trực tuyến đến cấp xã để thuận tiện trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở

17:22 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Đề nghị tỉnh tiếp tục kiểm tra, rà soát và có giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp đối với các bậc học để đảm bảo công tác dạy và học trên địa bàn

17:21 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Về việc tranh chấp ranh giới 364 giữa hai huyện Thanh Chương - Hương Sơn đoạn qua xã Sơn Tiến, hiện nay, cử tri xã Sơn Tiến phải trực tiếp sang xã Thanh Lâm, Thanh Xuân huyện Thanh Chương để làm các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chưa phù hợp, gây khó khăn cho nhân dân. Đề nghị tỉnh quan tâm, sớm thống nhất với tỉnh Nghệ An để đề nghị Ủy Ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh ranh giới 364 giữa hai huyện Hương Sơn - Thanh Chương.

17:20 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Việc thành lập và hoạt động của Hội Nông dân tại các phường không còn sản xuất nông nghiệp còn nhiều bất cập giữa quyền lợi và nghĩa vụ. Đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh

17:19 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Có quy định cụ thể về tổ chức bộ máy của Đội quản lý Trật tự đô thị thành phố Hà Tĩnh, bổ sung biên chế hoặc cho phép Đội được ký hợp đồng lao động để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định

17:18 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Kiến nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018, để các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước được hợp đồng lao động (nếu thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao) để thuận lợi trong việc thực hiện các nhiệm vụ

17:17 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Thực hiện việc thăng hạng cho giáo viên các cấp học theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và Thông tư số 28/2017/TT-BGD ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

17:16 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Tổ chức thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên cho số công chức, viên chức tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp huyện đang hưởng lương ngạch cán sự đã được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo, nâng cao trình độ

17:15 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Sớm có văn bản thống nhất việc đặt tên Hội cấp huyện sau khi hợp nhất; hướng dẫn giải quyết dứt điểm số lao động hợp đồng có chủ trương của UBND tỉnh, nhất là các đối tượng hợp đồng theo Quyết định 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014; Có chính sách tuyển dụng cán bộ thú y khu vực (khoảng 3 - 4 xã bố trí 01 cán bộ phụ trách) hoặc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về chăn nuôi thú y cho cán bộ phụ trách về lĩnh vực nông nghiệp ở các xã, thị trấn để thực hiện nhiệm vụ

17:15 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Sớm thực hiện việc tiếp nhận hoặc tổ chức tuyển dụng đủ số lượng công chức, viên chức còn thiếu so với chỉ tiêu tỉnh giao

17:14 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Có hướng dẫn cụ thể về chế độ thâm niên của Trưởng Công an xã ; việc bố trí Công an viên ở thôn và quy trình, thủ tục, hồ sơ, kinh phí thực hiện chi trả chế độ đối với Công an viên nghỉ việc (Công an viên thường trực ở xã và công viên bố trí ở các thôn) theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 7/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã

17:13 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Đề nghị tỉnh cho biết cấp huyện và cấp xã có được bố trí thêm ngân sách để chi trả phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn tổ dân phố hay không, nếu được thì sớm có quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện

17:12 02/07/2020

Nội dung kiến nghị: Thực hiện Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh thì mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố còn thấp; không có chế độ đối với cán bộ chi đoàn, chi hội, công an viên, thôn đội trưởng ở các thôn, tổ dân phố gây khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Đề nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh

17:11 02/07/2020