TÌM KIẾM VĂN BẢN

Báo cáo
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
313/BC-HĐND Kết quả khảo sát mỏ cát tại xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ 06/07/2020
298/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 02/07/2020
290/BC-HĐND Kết quả giám sát giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Mạn, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang 02/07/2020
238/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XVII 13/05/2019
115/BC-HĐND Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND cấp tỉnh, huyện Quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019 01/04/2019
76/BC-VP Báo cáo kết quả đơn vị đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trât tự" năm 2018 14/11/2018
77/BC-VP Báo cáo kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018 14/11/2018
75/BC-VP Báo cáo kết quả thực hiện công tác Văn thư, lưu trữ năm 2018 12/11/2018
73/BC-VP Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019 02/11/2018
68/BC-VPHĐND Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT trong hoạt động năm 2018 29/10/2018
67/BC-HĐND Kết quả giám sát "về việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2018" 02/10/2018
63/BC-HĐND Kết quả kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật 02/10/2018
61/CB-HĐND Kết quả kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật 02/10/2018
62/BC-HĐND Kết quả kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật 02/10/2018
64/BC-HĐND Kết quả kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật 02/10/2018
65/BC-HĐND Kết quả kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật 02/10/2018
66/BC-HĐND Kết quả kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật 02/10/2018
24/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 12/07/2018
26/BC-HĐND Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 12/07/2018
27/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo 12/07/2018
28/BC-HĐND Báo cáo BThẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về ban hành Quy định một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo 12/07/2018
29/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 12/07/2018
30/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 12/07/2018
31/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2018 12/07/2018
33/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh 12/07/2018