TÌM KIẾM VĂN BẢN

Kế hoạch
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
233/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp 15 HĐND tỉnh khóa XVII 03/06/2020
218/KH-HĐND Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII 27/05/2020
70/KH-HĐND Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII 27/02/2020
808/KH-HĐND Kế hoạch Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND huyện, thành phố, thị xã 26/12/2019
686/KH-HĐND Kế hoạch Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII 07/11/2019
659/KH-HĐND Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII 24/10/2019
313/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 10/06/2019
271/KH-HĐND Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII 27/05/2019
66/KH-HĐND Hội nghị giao ban thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã 14/03/2019
02/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh năm 2019 29/01/2019
03/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh năm 2019 29/01/2019
04/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019 29/01/2019
05/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh năm 2019 29/01/2019
18/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII (kèm theo tài liệu phục vụ TXCT) 01/11/2018
16/KH-VP Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019 của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 29/10/2018
17/KH-VP Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức. 29/10/2018
15/KH-HĐND Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII 22/10/2018
15/KH-ĐGS Kế hoạch giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách trên lĩnh vực y tế và công tác xã hội hóa phương tiện, trang thiết bị kỷ thuật tại cá cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2018 20/09/2018
12/KH-HĐND Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII 23/06/2018
13/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh sau kỳ họp thứ 5 và của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII 08/06/2018
11/KH-HĐND Kế hoạch giám sát chuyên đề "Công tác quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh" 10/05/2018
09/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh 08/02/2018
08/KH-HĐND Kế hạch hoạt động năm 2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 07/02/2018
07/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 31/01/2018
04/KH-HĐND Kế hoạch thực hiện dân chủ cơ sở năm 2018 05/01/2018