Tài liệu Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII
EmailPrintAa
10:16 13/09/2020

* Chương trình kỳ họp

I. CÁC BÁO CÁO UBND TỈNH

1. 335/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021 tỉnh Hà Tĩnh

- Phụ lục

iI. CÁC TỜ TRÌNH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TẠI KỲ HỌP

1. 333/TTr-UBND Tờ trình Thông qua Đề án Đầu tư xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài; thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch hai bên đường để đấu giá đất gắn với quy hoạch Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh.

* Đề án

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- Phụ lục 3

- Phụ lục 4

- Phụ lục 5

2. 4940/UBND-XD Tờ trình Vv xin ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới hai bên đường Ngô Quyền tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh

- Dự thảo Nghị quyết

3. Về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án bổ sung quy hoạch sử dụng đất do vượt chỉ tiêu sử dụng đất của tỉnh đã phân bổ cho cấp huyện; danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích
sử dụng đất (bổ sung) năm 2020

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

- Phụ lục 3

- Dự thảo Nghị quyết

4. 336. Tờ trình Về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

- Phụ lục kèm Tờ trình 336

5 . 337 Tờ trình Về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

- Dự thảo Nghị quyết

III. CÁC BÁO CÁO THẨM TRA CỦA HĐND TỈNH

412 Báo cáo t hẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021 tỉnh Hà Tĩnh

413. Báo cáo t hẩm tra về Đề án Đầu tư xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài; thu hồi đất, bồi thường GPMB tạo quỹ đất sạch hai bên đường để đấu giá đất gắn với quy hoạch Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh

414. Báo cáo t hẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án bổ sung quy hoạch sử dụng đất do vượt chỉ tiêu sử dụng đất của tỉnh đã phân bổ cho cấp huyện; danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2020

4 15. Báo cáo t hẩm tra về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị mới hai bên đường Ngô Quyền tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh

416. Báo cáo t hẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

417. Báo cáo t óm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách


    Ý kiến bạn đọc