Ngày 31/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Văn bản số 4263/BGDĐT-CSVC về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

14:46 15/09/2022

Ngày 26/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Văn bản số 4158/BGDĐT-NGCBQLGD về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

14:39 15/09/2022

Ngày 27/8/2022, Bộ Nội vụ có Văn bản số 4177/BNV-CQĐP về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

14:35 15/09/2022

Ngày 29/8/2022, Bộ Tài chính có Văn bản số 8629/BTC-HCSN về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

14:33 15/09/2022

Ngày 17/8/2022, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 8473/BGTVT-CQLXD về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

11:00 29/08/2022

Ngày 10/8/2022, Bộ Tài chính có Văn bản số 7918/BTC-QLCS về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

20:01 15/08/2022

Ngày 08/8/2022, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4995/VPCP-KSTT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

19:58 15/08/2022

Ngày 29/7/2022, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 7802/BGTVT-CQLXD về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

22:11 10/08/2022

Thực hiện Văn bản số 496/BC-HĐND ngày 30/11/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII, UBND tỉnh đã giao Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, nghiên cứu, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện tại Văn bản số 496/BC-UBND ngày 14/12/2021

10:47 20/06/2022

Câu hỏi: Quan tâm có các chính sách hỗ trợ đầu tư máy móc phục vụ sản xuất gắn với việc thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất (Cử tri huyện Can Lộc)

10:44 20/06/2022

Câu hỏi: Đối với các kiến nghị: (i) Có cơ chế đặc thù để huyện Nghi Xuân xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hóa, gắn với phát triển du lịch (Cử tri huyện Nghi Xuân); (ii) Quan tâm ưu tiên nguồn lực hỗ trợ cho 08 xã của huyện Hương Khê chưa đạt chuẩn nông thôn mới (Cử tri huyện Hương Khê); (iii) Xem xét tiếp tục kéo dài chính sách hỗ trợ huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới đến hết năm 2022 (Cử tri huyện Hương Sơn); (iv) Đối với chính sách xây dựng tỉnh nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025, đề nghị xem xét tăng tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất đối với huyện Đức Thọ; (v) Xem xét đưa huyện Cẩm Xuyên vào danh sách các huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Cử tri huyện Đức Thọ, Cẩm Xuyên)

10:43 20/06/2022

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 616/LĐTBXH-VP về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

10:34 17/06/2022

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 657/LĐTBXH-VP về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

10:31 17/06/2022

Ngày 29/03/2022, Bộ Y tế có Văn bản số 1553/BYT-VPB1 (câu số 9) về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

16:03 04/04/2022

Ngày 15/3/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 1494/BNN-KTHT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường thứ nhất, Quốc hội khóa XV

16:03 04/04/2022

Ngày 15/3/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 1499/BNN-TY về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

10:22 28/03/2022

Ngày 09/03/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Văn bản số 806/BGDĐT-NGCBQLGD về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

10:58 16/03/2022