15/2017/QH14, được Quốc hội thông qua ngày 21/6/2107

Số 11/2017/QH14, được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2017

Số 10/2017/QH14, được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2017

Số 07/2017/QH14, được Quốc hội thông qua ngày 19/7/2017

Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 19/6/2015