Ngày 26/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

08:47 05/10/2021

Để tiếp tục tập trung ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, không để xảy ra khủng hoảng y tế, kinh tế-xã hội, Chính phủ thống nhất ban hành Nghị quyết 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/72021.

08:43 05/10/2021

Sắp tới sẽ có 05 quy định mới về chuyển mục đích sử đụng đất, về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất... tại Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn Luật đất đai (có hiệu lực từ 01/9/2021) mà người có nhà đất cần biết.

08:37 05/10/2021

15/2017/QH14, được Quốc hội thông qua ngày 21/6/2107

15:58 17/04/2018

12/2017/QH14, được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2017

15:57 17/04/2018

Số 11/2017/QH14, được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2017

15:54 17/04/2018

Số 10/2017/QH14, được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2017

15:52 17/04/2018