Tài liệu Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVII
EmailPrintAa
20:48 03/12/2020

Sơ đồ chổ ngồi

Chương trình kỳ họp

I. CÁC BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH

1. 461. Báo cáo tình hình hình kinh tế - xã hội năm 2020; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển năm 2021

2.457. Báo cáo Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020; Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2021

+ Phụ lục kèm theo

3. 454. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến tổng thể về kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025

+ Phụ lục

4. 455. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021 tỉnh Hà Tĩnh

+ Phụ lục BC

4. 459. Báo cáo tình hình thực hiện biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2020; Kế hoạch biên chế năm 2021

+ Phụ lục 1: kèm BC 459

+ Phụ lục 2: kèm BC 459

5. 439 Báo cáo công tác Bảo vệ môi trường năm 2020

6. 450. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020

7. 431. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 11 tháng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

8. 432. Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, đấu tranh PCTN năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

9. 8130. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khoá XVII

10. Báo cáo đánh giá chế độ chính sách giai đoạn 2017-2020

11. 182. Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

12. 458. Báo cáo tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019

+ Phụ lục BC 458

13. 464. Báo cáo kết quả thực hiện danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất đã được HĐND tỉnh chấp thuận trong năm 2020, đề xuất danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2021

14.  Kế hoạch Tài chính ngân sách Nhà nước 03 năm 2021 - 2023

15. 472. Báo cáo Tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVII

+ Phụ luc BC

II. CÁC TỜ TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP

1 . 463. Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn và ban hành Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

+ Phụ lục biểu chỉ tiêu

+ Dự thảo Nghị quyết

2. 445. Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố

+ Dự thảo Nghị quyết

3. 444. Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 và Nghị quyết số 194/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 của HĐND tỉnh

+ Dự thảo Nghị quyết

4.  459. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan,tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệpcông lập, tổ chức hội và lao động hợp đồng năm 2021

+ Dự thảo Nghị quyết

5. 418. Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều thuộc hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

+ Dự thảo Nghị quyết

6. 462. Tờ trình Về việc đề nghị phê chuẩn và ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025

+ Dự thảo Nghị quyết

7. 375. Tờ trình về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

+ Dự thảo Nghị quyết

8. 449. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Dự thảo Nghị quyết

9. 430. Tờ trình Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết “Tiếp tục thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh

+ Dự thảo Nghị quyết

10. 442. Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về điều chỉnh thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang thực hiện đến hết năm 202 1

+ Dự thảo Nghị quyết

11. 429. Tờ trình về việc đề nghị ban hành “Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi; người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”

+ Dự thảo Nghị quyết

12. 447. Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cơ sở giáo dục mầm non độc lậpở địa bàn có khu công nghiệp, giáo viên mầm non làm việc tại cơ sởgiáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp vàmức hỗ trợ trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

+ Dự thảo Nghị quyết

13. 448. Tờ trinhg đề nghị ban hành Nghị quyết “Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo”

+ Dự thảo Nghị quyết

14. 425. Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết “Một số chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”

+ Dự thảo Nghị quyết

15. 423. Tờ trình về việc sáp nhập và đặt tên thôn, tổ dân phố tại thị xã Kỳ Anh và các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc và Nghi Xuân

+ Dự thảo Nghị quyết

16. 456. Tờ trình về việc đề nghị thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

+ Đề án

+ Dự thảo Nghị quyết

17. 446. Tờ trình về việc quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

+ Dự thảo Nghị quyết

18. 460. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh

+ Dự thảo Nghị quyết

19. 453. Tờ trình về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh

+ Dự thảo Nghị quyết

20. 465. Tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc năm 2021

+ Dự thảo Nghị quyết

+ Phụ lục kèm theo NQ

21. 458. tờ trình về việc phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019

+ Phụ lục

+ Dự thảo Nghị quyết

22. 457. Về việc xem xét, quyết định dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021

+ Dự thảo Nghị quyết

+ Phụ lục

23.  7951 Tờ trình xin ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư đô thị xứ Đồng Biền, thị trấn nghèn, huyện Can Lộc

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN HĐND

1.  Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 phương hướng nhiệm vụ năm 2021

BAN PHÁP CHẾ

559. Thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực nội chính; công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án dân sự; các báo cáo công tác của Viện trƣởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh năm 2020

560. Thẩm tra về Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2021

561. Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố

562. Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc Thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

563. Kết quả giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết t giác, tin áo v tội phạm và kiến nghị khởi t ; việc tạm đình chỉ, đình chỉ đi u tra trên địa àn tỉnh Hà Tĩnh

564. Báo cáo Tóm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế

565. Kết quả hoạt động năm 2020; nhiệm vụ năm 2021 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

566. Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập và đặt tên thôn, tổ dân phố tại thị xã Kỳ Anh và các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân

BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH

478. Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh

569. Báo cáo Thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội năm 2020; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

570. Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019

571. Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh

572. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụngcác khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

573. Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh

574. Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021

575. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang thực hiện đến hết năm 2021

576. Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 và Nghị quyết số 194/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 của HĐND tỉnh

577. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều thuộc hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

578. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

579. Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

580. Báo cáo Thẩm tra về chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư đô thị xứ Đồng Biền, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc

581. Báo cáo Thẩm tra kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021

582. Báo cáo Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Điều 5 Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

583. Báo cáo Tóm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách

584. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh

BAN VĂN HÓA XÃ HỘI

585. Thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 2021 - 2025

586. Kết quả hoạt động năm 2020; phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Văn hoá - Xã hội ội đồng nhân dân tỉnh

587. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 Quy định một số chính sách đối với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, học sinh các trường trung học phổ thông khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa và cuộc thi khoa học kỹ thuật.

588. Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi; người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

589. Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết “Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”

590. Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp, giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp và mức hỗ trợ trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

591. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

471. TVề việc đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Điều 5 Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

+ Dự thảo Nghị quyết

I V. BÁO CÁO CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân năm 2020

2 . Báo cáo kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh

3. 1291. Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

4. Bài phát biểu của UB MTTQ tỉnh

5. ​Đề cương báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV

+ Danh sách (Tổ 1) thảo luận tại Hội trường tầng 1

+ Danh sách (Tổ 2) thảo luận tại phòng họp số 1, tầng 4

+ Danh sách (Tổ 3) thảo luận tại phòng họp số 2, tầng 4

Các Báo cáo trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ

1. Lĩnh vực NNPTNT

2. Lĩnh vực Tài nguyên môi trường

3. Lĩnh vực Văn hóa

4. Lĩnh vực Tài chính ngân sách

5. Lĩnh vực Nội chính

6. Lĩnh vực Giao thông xây dựng

7. Lĩnh vực đầu tư

1. Báo cáo trả lời của Sở Tài chính

2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

3. Tào án nhân dân tỉnh

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tải toàn bộ tài liệu


    Ý kiến bạn đọc