Ngày 19/9/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 7715/BKHĐT-TH về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

08:21 22/09/2023

Ngày 18/9/2023, Ủy ban Dân tộc có Văn bản số 1636/UBDT-CSDT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

08:19 22/09/2023

Ngày 10/8/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 3143/LĐTBXH-VP về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (Kiến nghị số 92 và số 101).

15:31 19/09/2023

Ngày 05/9/2023, Bộ Tài chính có Văn bản số 9411/BTC-KBNN về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

15:28 19/09/2023

Ngày 05/9/2023, Bộ Xây dựng có Văn bản số 3980/BXD-QHKT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

15:26 19/09/2023

Ngày 07/7/2023, Bộ Quốc phòng có Văn bản số 2349/BQP-TTr về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

15:23 19/09/2023

Ngày 15/8/2023, Bộ Giao thông vận tải có các văn bản: Số 8936/BGTVT-KCHT và số 8939/BGTVT-VT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

17:07 18/08/2023

Ngày 08/8/2023, Bộ Công an có Văn bản số 2755/BCA-V01 về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.

17:04 18/08/2023

Ngày 31/7/2023, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 8258/BGTVT-KCHT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.

17:02 18/08/2023

Ngày 11/8/2023, Bộ Xây dựng có văn bản số 3617/BXD-KTXD về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV

17:00 18/08/2023

Ngày 27/03/2023, Bộ Y tế có Văn bản số 1653/BYT-VPB1 về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV

09:11 30/03/2023

Ngày 14/03/2023, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 2482/BGTVT-KHĐT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

14:28 21/03/2023

Ngày 14/03/2023, Bộ Xây dựng có các văn bản: số 925/BXD-KTXD và số 928/BXD-QHKT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV.

14:26 21/03/2023

Ngày 03/03/2023, Bộ Tài chính có Văn bản số 2020/BTC-QLCS về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV

09:11 16/03/2023

Ngày 28/02/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 1354/BKHĐT-TH về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

09:40 15/03/2023

Ngày 02/03/2023, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 2039/BGTVT-KCHT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV.

09:38 15/03/2023

Ngày 02/03/2023, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 2035/BGTVT-KCHT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

09:35 15/03/2023

Ngày 16/02/2023, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 362-BC/TTCP (nội dung số 4, mục 2, phần I) về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

08:00 06/03/2023

Ngày 18/01/2023, Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 583/BGTVT-KCHT về việc trả lời kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi tới trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

13:56 13/02/2023