Bộ Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Bộ Nội vụ trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Bộ Công an trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

Bộ Tài chính trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh về đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan bảo hiểm đối với Tàu cá thực hiện kịp thời việc bán bảo hiểm thân tàu, ngư lưới cụ thuyền viên theo đúng quy định tại Nghị định 67. Bộ tài chính trả lời như sau:

Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh về sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/05/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập