Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI (kỳ họp thứ 4) thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2004, được sửa đổi, bổ sung năm 2005 và năm 2013 là văn bản có giá trị pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

09:40 10/09/2021

Luật Phòng, chống ma túy đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, do sự phát triển nhanh và đa dạng của nền kinh tế, đời sống văn hóa – xã hội nên một số quan hệ xã hội mới liên quan đến phòng, chống ma túy xuất hiện nhưng chưa có quy định điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn. Xác định tầm quan trọng của việc ban hành Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Quốc hội đã cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV (tháng 10/2020) và dự kiến xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 11 khóa XIV.

18:05 23/03/2021

Những quyết sách sát với thực tiễn, hợp lòng dân trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã được HĐND tỉnh Hà Tĩnh ban hành trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân.

11:55 07/10/2020

Ngày 18/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp Luật (VBQPPL) năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Theo đó, Luật đã sửa đổi, bổ sung các Điều khoản về nội dung và về kỹ thuật so với Luật năm 2015. Một số điểm mới đáng chú ý như sau:

09:51 30/07/2020

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020, có hiệu lực vào tháng 01/01/2021 đang được kỳ vọng sẽ tạo nên những thay đổi lớn trên thị trường, cả ở góc độ doanh nghiệp và quản lý nhà nước. Luật Doanh nghiệp 2020 có một số thay đổi quan trọng, tác động tích cực đến thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và thu hút vốn đầu tư.

11:16 23/07/2020

Thẩm tra là hình thức giám sát của các Ban HĐND nhằm xem xét sự phù hợp của nội dung dự thảo với đường lối, chủ trương của Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của nội dung dự thảo với hệ thống pháp luật hiện hành; sự phù hợp, tính đáp ứng của nội dung dự thảo với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trước khi trình HĐND.

11:02 20/07/2020

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Luật Đầu tư góp phần xóa bỏ rào cản trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

16:44 22/05/2020

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 và thay thế Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 (Luật số 17/2008/QH12), Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (Luật số 31/2004/QH11). Luật có 17 Chương, 173 Điều.

15:11 12/05/2020

Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Hương Khê xác định chất vấn và trả lời chất vấn là một trong những nội dung hết sức quan trọng trong chương trình Kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện; là hình thức giám sát hiệu quả bởi nó phản ánh các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương. Việc chất vấn và trả lời chất vấn đúng trọng tâm, trọng điểm sẽ có tác dụng tốt trong việc giải quyết những vướng mắc tồn tại góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

15:56 11/10/2019

Thảo luận tại hội trường là một trong 02 hình thức thảo luận chính tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND), chiếm 1/3 thời gian kỳ họp. Đây là diễn đàn quan trọng để các đại biểu HĐND thể hiện chính kiến của mình đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết cũng như các nội dung khác liên quan đến kỳ họp HĐND. Ở thị xã Hồng Lĩnh, hoạt động thảo luận tại hội trường trong các kỳ họp HĐND thường diễn ra trong khoảng thời gian 1 buổi, bình quân 15 lượt đại biểu HĐND thị xã tham gia phát biểu tại mỗi kỳ họp.

15:40 11/10/2019

Năm 2019, đánh dấu nửa đầu nhiệm kỳ hoạt động của HĐND huyện Nghi Xuân khóa XX đã kết thúc; nhìn lại khoảng thời gian đã qua, có thể khẳng định hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Nghi Xuân đã có nhiều đổi mới thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới mục tiêu phục vụ cử tri và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

18:14 20/05/2019

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đưa ra phương án giao cho cơ quan, tổ chức, ĐBQH trình dự án luật, pháp lệnh chủ trì việc tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh. Câu hỏi đặt ra là, nên giao việc chủ trì tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh cho cơ quan trình hay cơ quan thẩm tra?

14:28 04/04/2019

Giám sát là một trong hai chức năng quan trọng của HĐND. Giám sát như thế nào cho hiệu quả là vấn đề nóng được bàn luận sôi nổi tại nhiều diễn đàn, trong đó phải kể đến là việc lựa chọn nội dung, chuyên đề giám sát.

15:23 03/04/2019

Đối với các cơ quan soạn thảo, cơ quan ban hành văn bản, việc xác định văn bản có phải là quy phạm pháp luật (QPPL) hay không cần thực hiện ngay từ khi lập kế hoạch và xây dựng dự thảo văn bản, bảo đảm tuân thủ quy định về hình thức và trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015. Tuy nhiên, trên thực tế ở mỗi địa phương còn có cách hiểu không đồng nhất về nghị quyết QPPL và nghị quyết cá biệt. Vì vậy, cơ quan có thẩm quyền sớm sửa đổi, bổ sung Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, tạo thống nhất khi áp dụng.

20:51 02/04/2019

Tổ chức giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND là một trong ba hình thức giám sát mới quy định tại Điều 66 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND 2015 và là một nội dung hoạt động mới đối với Thường trực HĐND các cấp. Nếu được tổ chức tốt và thường xuyên, nó có thể thay thế một phần cho hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, vừa tiết kiệm vừa hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế của Thường trực HĐND và hiệu lực hoạt động của HĐND các cấp nói chung.

10:43 29/03/2019

Ngày 18/12/2013, Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 78/2013/NQ-HĐND (Nghị quyết 78) “về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014-2020”. Việc triển khai Nghị quyết hơn 5 năm qua đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực trong công tác dân số, góp phần vào sự phát triển của tỉnh nhà.

10:37 29/03/2019

Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân là đầu tư cho phát triển. Ý thức được vai trò quan trọng đó, trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã ban hành nhiều chế độ, chính sách quan trọng trên lĩnh vực này. Đặc biệt, sau khi Nghị quyết số 144/2015/NQ-HĐND được thông qua tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khoá XVI, ngành y tế thực sự đã có những chuyển biến tích cực.

10:55 18/02/2019

Trong những năm qua, cùng với sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; các cấp, các ngành có liên quan sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền thị xã nên công tác quản lý nhà nước về đất đai và môi trường chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần khai thác và phát huy có hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, qua giám sát của HĐND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về đất đai và môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016, trên địa bàn thị xã vẫn còn một số điểm hạn chế cần khắc phục.

13:59 17/12/2018

Trong mỗi kỳ họp của cơ quan dân cử, Đại biểu dân cử, cử tri và Nhân dân đều dành sự quan tâm đặc biệt đối với phiên chất vấn và xem xét trả lời chất vấn. Tuy nhiên, để một phiên chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thực sự có hiệu lực, hiệu quả là điều không đơn giản. Qua thực tiễn hoạt động Hội đồng nhân dân huyện và theo dõi, tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp xã, tôi thấy mấy vấn đề sau đây cần đặc biệt quan tâm khi tổ chức phiên chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân.

10:30 26/11/2018

Ngày 01/01/2018, Bộ luật hình sự 2015 đã chính thức có hiệu lực thi hành. Đây là lần đầu tiên chế định trách nhiệm hình sự (TNHS) của pháp nhân thương mại (PNTM) được quy định trong luật hình sự Việt Nam, tạo ra một trong những thay đổi quan trọng nhất, là một bước phát triển mới trong BLHS 2015 cũng như chính sách hình sự của Việt Nam

21:06 21/11/2018