Cổng Thông tin điện tử Đại biểu Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục trích đăng kết quả giám sát của Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh về việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 01/01/2020 -31/12/2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 01/01/2018 - 31/12/2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Qua giám sát, đã rút ra bài học kinh nghiệm và giải pháp trong phòng chống dịch, chăm sóc sức khoẻ nhân dân

14:45 06/03/2023

Thực hiện các quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ban Công tác đại biểu tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân (HĐND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 21.2.2023.

14:06 22/02/2023

Cổng Thông tin điện tử Đại biểu Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục trích đăng kết quả giám sát của Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh về việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 01/01/2020 -31/12/2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 01/01/2018 - 31/12/2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Bài 6: Y tế dự phòng cải thiện, ngăn chặn các bệnh dịch nguy hiểm

16:41 15/02/2023

Cổng Thông tin điện tử Đại biểu Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục trích đăng kết quả giám sát của Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh về việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 01/01/2020 -31/12/2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 01/01/2018 - 31/12/2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Bài 5: Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại y tế cơ sở

16:15 15/02/2023

Cổng Thông tin điện tử Đại biểu Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục trích đăng kết quả giám sát của Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh về việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 01/01/2020 -31/12/2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 01/01/2018 - 31/12/2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Bài 4: Nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở

17:23 07/02/2023

Cổng Thông tin điện tử Đại biểu Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục trích đăng kết quả giám sát của Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh về việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 01/01/2020 -31/12/2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 01/01/2018 - 31/12/2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Bài 3: Những bất cập, hạn chế trong huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch covid-19

07:47 06/02/2023

Cổng Thông tin điện tử Đại biểu Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục trích đăng kết quả giám sát của Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh về việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 01/01/2020 -31/12/2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 01/01/2018 - 31/12/2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Bài 2: Huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực góp phần vào công tác phòng, chống dịch covid-19

08:48 02/02/2023

Thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch giám sát Quốc hội, Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai Đoàn giám sát chuyên đề về “Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 01/01/2020 -31/12/2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 01/01/2018 - 31/12/2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.

15:28 01/02/2023

Ngày 16/6/2022, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022.

15:30 07/01/2023

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã xây dựng dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào kỳ họp thứ tư (tháng 10/2022) và thông qua vào kỳ họp thứ năm (tháng 5/2022). Dự thảo Luật gồm 12 Chương, 117 Điều (Luật Hợp tác xã năm 2012 gồm 9 Chương, 64 Điều), bám sát 5 nhóm chính sách trong Đề nghị xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua.

16:49 20/09/2022

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã xây dựng dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) và thông qua vào kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022). Dự thảo Luật gồm 07 chương, 74 điều, quy định các nội dung cơ bản như: những quy định chung; thực hiện dân chủ: ở xã, phường, thị trấn, trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thanh tra nhân dân; trách nhiệm tổ chức thực hiện, điều khoản thi hành.

10:00 13/05/2022

Thực hiện kế hoạch Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã triển khai giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

07:24 12/05/2022

Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 ra đời đã tạo hành lang pháp lý vô cùng quan trọng cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh. Sau hơn 11 năm triển khai thi hành Luật đã nảy sinh một số vướng mắc, bất cập, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn chưa có cơ chế pháp lý để giải quyết. Vì vậy tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét cho ý kiến Dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

15:14 11/05/2022

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tiết kiệm là“không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi”. Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, không phải là “xem đồng tiền to bằng cái nống”, “gặp việc đáng làm cũng không làm, đáng tiêu không tiêu”. Nói theo lối khoa học, thì tiết kiệm là tích cực, chứ không phải là tiêu cực. Theo Người, “tất cả mọi người đều phải tiết kiệm, tiết kiệm là chi tiêu, sử dụng có kế hoạch, có tính toán, xem xét đầy đủ các yếu tố, giảm bớt hao phí trong sử dụng tiền của, thời gian, công sức, nhưng vẫn đạt được mục tiêu xác định”.

10:22 10/05/2022

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng pháp luật, tại phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi). Qua đó, Chính phủ đã tiếp thu, hoàn thiện và có Tờ trình số 150/TTr-CP ngày 26/4/2022 trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu đối với dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV

15:27 06/05/2022

Tiết kiệm, chống lãng phí đã được Hiến pháp năm 2013 quy định : “Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước”. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh “những kết quả cụ thể, rõ rệt” khi đề cập đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chỉ rõ : “Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí... chưa có chuyển biến rõ rệt... phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí vẫn còn hạn chế... Tham nhũng, lãng phí... vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp... ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội”.

07:42 06/05/2022

Thời gian qua, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được chú trọng, quan tâm, chỉ đạo, triển khai đồng bộ của các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị. Qua đó đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong thực hiện tiết kiệm chống lãng phí.

15:01 05/05/2022

Đồng chí Lê Thanh Nghị, tên thật là Nguyễn Khắc Xứng, sinh vào ngày 06 tháng 3 năm 1911 tại làng Thượng Cốc nay là xã Gia Khánh, Gia Lộc, Hải Dương, trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Trong hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Thanh Nghị đã giành trọn cho mục tiêu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của Nhân dân. Đồng chí Lê Thanh Nghị không những là người chiến sĩ cộng sản kiên trung của Đảng; một cán bộ lãnh đạo uy tín, tài năng của Đảng, Nhà nước mà còn là tấm gương sáng về đạo đức cao đẹp của người cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

15:28 02/03/2022

Ngay từ năm đầu bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, bên cạnh những thuận lợi, huyện Cẩm Xuyên luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng sự cố môi trường biển; thiên tai lũ lụt; dịch tả lợn Châu Phi; đại dịch Covid 19… đã gây hậu quả nặng nề, tác động đến các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội (KTXH).

15:55 20/10/2021

Cần xác định những người giữ chức vụ do HĐND bầu không phải là đối tượng áp dụng trách nhiệm kỷ luật hành chính. Trong trường hợp cần thiết phải xác định một loại hình trách nhiệm pháp lý đối với cán bộ do cơ quan dân cử bầu thì nên được quy định tại một văn bản riêng, hoặc một điều khoản riêng trong các đạo luật về tổ chức của cơ quan dân cử. Giải pháp này sẽ tránh hiện tượng Chính phủ “giao việc”, “trao thẩm quyền” cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND các cấp như bất cập tại Nghị định số 112.

14:18 20/09/2021