Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã xây dựng dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào kỳ họp thứ tư (tháng 10/2022) và thông qua vào kỳ họp thứ năm (tháng 5/2022). Dự thảo Luật gồm 12 Chương, 117 Điều (Luật Hợp tác xã năm 2012 gồm 9 Chương, 64 Điều), bám sát 5 nhóm chính sách trong Đề nghị xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua.

16:49 20/09/2022

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã xây dựng dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) và thông qua vào kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022). Dự thảo Luật gồm 07 chương, 74 điều, quy định các nội dung cơ bản như: những quy định chung; thực hiện dân chủ: ở xã, phường, thị trấn, trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thanh tra nhân dân; trách nhiệm tổ chức thực hiện, điều khoản thi hành.

10:00 13/05/2022

Thực hiện kế hoạch Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã triển khai giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

07:24 12/05/2022

Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 ra đời đã tạo hành lang pháp lý vô cùng quan trọng cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh. Sau hơn 11 năm triển khai thi hành Luật đã nảy sinh một số vướng mắc, bất cập, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn chưa có cơ chế pháp lý để giải quyết. Vì vậy tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét cho ý kiến Dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

15:14 11/05/2022

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tiết kiệm là“không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi”. Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, không phải là “xem đồng tiền to bằng cái nống”, “gặp việc đáng làm cũng không làm, đáng tiêu không tiêu”. Nói theo lối khoa học, thì tiết kiệm là tích cực, chứ không phải là tiêu cực. Theo Người, “tất cả mọi người đều phải tiết kiệm, tiết kiệm là chi tiêu, sử dụng có kế hoạch, có tính toán, xem xét đầy đủ các yếu tố, giảm bớt hao phí trong sử dụng tiền của, thời gian, công sức, nhưng vẫn đạt được mục tiêu xác định”.

10:22 10/05/2022

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng pháp luật, tại phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi). Qua đó, Chính phủ đã tiếp thu, hoàn thiện và có Tờ trình số 150/TTr-CP ngày 26/4/2022 trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu đối với dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV

15:27 06/05/2022

Tiết kiệm, chống lãng phí đã được Hiến pháp năm 2013 quy định : “Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước”. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh “những kết quả cụ thể, rõ rệt” khi đề cập đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chỉ rõ : “Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí... chưa có chuyển biến rõ rệt... phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí vẫn còn hạn chế... Tham nhũng, lãng phí... vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp... ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội”.

07:42 06/05/2022

Thời gian qua, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được chú trọng, quan tâm, chỉ đạo, triển khai đồng bộ của các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị. Qua đó đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong thực hiện tiết kiệm chống lãng phí.

15:01 05/05/2022

Đồng chí Lê Thanh Nghị, tên thật là Nguyễn Khắc Xứng, sinh vào ngày 06 tháng 3 năm 1911 tại làng Thượng Cốc nay là xã Gia Khánh, Gia Lộc, Hải Dương, trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Trong hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Thanh Nghị đã giành trọn cho mục tiêu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của Nhân dân. Đồng chí Lê Thanh Nghị không những là người chiến sĩ cộng sản kiên trung của Đảng; một cán bộ lãnh đạo uy tín, tài năng của Đảng, Nhà nước mà còn là tấm gương sáng về đạo đức cao đẹp của người cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

15:28 02/03/2022

Ngay từ năm đầu bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, bên cạnh những thuận lợi, huyện Cẩm Xuyên luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng sự cố môi trường biển; thiên tai lũ lụt; dịch tả lợn Châu Phi; đại dịch Covid 19… đã gây hậu quả nặng nề, tác động đến các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội (KTXH).

15:55 20/10/2021

Cần xác định những người giữ chức vụ do HĐND bầu không phải là đối tượng áp dụng trách nhiệm kỷ luật hành chính. Trong trường hợp cần thiết phải xác định một loại hình trách nhiệm pháp lý đối với cán bộ do cơ quan dân cử bầu thì nên được quy định tại một văn bản riêng, hoặc một điều khoản riêng trong các đạo luật về tổ chức của cơ quan dân cử. Giải pháp này sẽ tránh hiện tượng Chính phủ “giao việc”, “trao thẩm quyền” cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND các cấp như bất cập tại Nghị định số 112.

14:18 20/09/2021

Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI (kỳ họp thứ 4) thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2004, được sửa đổi, bổ sung năm 2005 và năm 2013 là văn bản có giá trị pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

09:40 10/09/2021

Luật Phòng, chống ma túy đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, do sự phát triển nhanh và đa dạng của nền kinh tế, đời sống văn hóa – xã hội nên một số quan hệ xã hội mới liên quan đến phòng, chống ma túy xuất hiện nhưng chưa có quy định điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn. Xác định tầm quan trọng của việc ban hành Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Quốc hội đã cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV (tháng 10/2020) và dự kiến xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 11 khóa XIV.

18:05 23/03/2021

Những quyết sách sát với thực tiễn, hợp lòng dân trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã được HĐND tỉnh Hà Tĩnh ban hành trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân.

11:55 07/10/2020

Ngày 18/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp Luật (VBQPPL) năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Theo đó, Luật đã sửa đổi, bổ sung các Điều khoản về nội dung và về kỹ thuật so với Luật năm 2015. Một số điểm mới đáng chú ý như sau:

09:51 30/07/2020

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020, có hiệu lực vào tháng 01/01/2021 đang được kỳ vọng sẽ tạo nên những thay đổi lớn trên thị trường, cả ở góc độ doanh nghiệp và quản lý nhà nước. Luật Doanh nghiệp 2020 có một số thay đổi quan trọng, tác động tích cực đến thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và thu hút vốn đầu tư.

11:16 23/07/2020

Thẩm tra là hình thức giám sát của các Ban HĐND nhằm xem xét sự phù hợp của nội dung dự thảo với đường lối, chủ trương của Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của nội dung dự thảo với hệ thống pháp luật hiện hành; sự phù hợp, tính đáp ứng của nội dung dự thảo với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trước khi trình HĐND.

11:02 20/07/2020

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Luật Đầu tư góp phần xóa bỏ rào cản trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

16:44 22/05/2020

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 và thay thế Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 (Luật số 17/2008/QH12), Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (Luật số 31/2004/QH11). Luật có 17 Chương, 173 Điều.

15:11 12/05/2020

Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Hương Khê xác định chất vấn và trả lời chất vấn là một trong những nội dung hết sức quan trọng trong chương trình Kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện; là hình thức giám sát hiệu quả bởi nó phản ánh các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương. Việc chất vấn và trả lời chất vấn đúng trọng tâm, trọng điểm sẽ có tác dụng tốt trong việc giải quyết những vướng mắc tồn tại góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

15:56 11/10/2019