TÌM KIẾM VĂN BẢN

Giấy mời
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
570/GM-HĐND Phiên họp thứ 36 của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII 16/09/2019
494/GM-HĐND Giấy mời tham dự Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII 14/08/2019
143/GM-ĐGS Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại huyện Lộc Hà 01/10/2018
134/GM-HĐND Đoàn giám sát HĐND tỉnh về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tại huyện Can Lộc 14/09/2018
135/GM-HĐND Đoàn giám sát HĐND tỉnh việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tại huyên Lộc Hà 14/09/2018
130/GM-HĐND Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Văn phòng Điều phối xây dựng NTM về việc thực hiện mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2018 13/09/2018
131/GM-HĐND Ban Văn hóa - xã hôi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/09/2018
133/GM-HĐND Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII tổ chức phiên họp thứ 24 để thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền 13/09/2018
126/GM-HĐND Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 23 để thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền 21/08/2018
118/GM-HĐND Họp thống nhất đề cương, kế hoạch giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2018" 07/08/2018
117/GM-HĐND Thông qua Dự thảo báo cáo kết qủa kiểm tra tại huyện Thạch Hà 06/08/2018
104/GM-ĐGS Đoàn kiểm tra 666 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" trên lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Thạch Hà 06/07/2018
103/GM-HĐND Ban Kinh tế ngân sách họp thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII 04/07/2018
101/GM-HĐND Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra báo cao, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII 03/07/2018
102/GM-HĐND Ban Vă hóa - xã hội HĐND tỉnh khảo sát dự án tái định cư Hồ Bộc Nguyên 03/07/2018
94/GM-HĐND Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc với sở Y tế 02/07/2018
96/GM-HĐND Ban Pháp chế họp thẩm tra các báo cáo, đề án trình kỳ họp thứ 7 02/07/2018
89/GM-HĐND Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 21 soát xét công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII 22/06/2018
87/GM-HĐND Ban Văn hóa - xã hội làm việc với sở Lao động Thương binh và Xã hội về cáo nội dung tại kỳ họp thứ 7 21/06/2018
88/GM-HĐND Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc với sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh 21/06/2018
83/GM-HĐND Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đức Thọ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII 19/06/2018
84/GM-HĐND Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Kỳ Anh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII 19/06/2018
85/GM-HĐND Ban Văn hóa - xã hội làm việc với sở Văn hóa Thể thao và DL về công tác quản lý các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh 19/06/2018
79/GM-HĐND Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 21 họp soát xét công tác chuẩn bị chương trình, nội dung kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII 18/06/2018
80/GM-HĐND Ban Pháp chế làm việc UBND thành phố liên quan đến tờ trình, Đề án công nhân thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại 2 18/06/2018