TÌM KIẾM VĂN BẢN

Danh mục Văn bản
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
330/KH-ĐGS Kế hoạch giám sát giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII” 06/09/2021
322/BC-HĐND Báo cáo kết quả rà soát việc thực hiện kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII trên lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách 27/08/2021
300/KH-HĐND Chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII 06/08/2021
294/QĐ-HĐND Quyết định kiện toàn Ban Biên tập Bản tin và Cổng thông tin điện tử Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh 03/08/2021
285/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 29/07/2021
288/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Văn hóa - xã hội 29/07/2021
108/ĐĐBQH Báo cáo, tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV 29/07/2021
277/TB-HĐND Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII 26/07/2021
281/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 21/07/2021
225/KH-HĐND Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 30/06/2021
220/TB-HĐND Thông bóa kết quả kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII 25/06/2021
62/BC-HĐND Báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện ghị quyết 93/2018/NQ- D của Hội đồng nhân dân tỉnh về Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Dân ca Ví, dặm ghệ Tĩnh, Ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng hoa sứ trình đồ giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo 13/05/2021
163/TB-HĐND Báp cáo Kết quả giám sát “Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”tại huyện Hương Sơn 13/05/2021
135/BC-HĐND Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kinh tế ngân sách nhiệm kỳ 2016-2021 27/04/2021
136/BC-HĐND Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội, nhiệm kỳ 2016 - 2021 27/04/2021
128/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của ban Pháp chế nhiệm kỳ 2016-2021 21/04/2021
123/TB-HĐND Thông báo về việc triệu tập Kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh khóa XVII 20/04/2021
120/BC-HĐND Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 19/04/2021
63/KH-HĐND Chuẩn bị Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII 10/03/2021
44/KH-HĐND Hoạt động năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh 22/02/2021
45/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban VHXH 17/02/2021
42/KH-HĐND Nội dung, kế hoạch hoạt động giám sát chủ yếu năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh 03/02/2021
39/KH-HĐND Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh 02/02/2021
604TB-HĐND Kết quả Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII 08/12/2020
508/TB-HĐND Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc triệu tập Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII 20/11/2020