TÌM KIẾM VĂN BẢN

Danh mục Văn bản
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
68/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát " Việc thành lập và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh" 27/02/2020
70/KH-HĐND Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII 27/02/2020
808/KH-HĐND Kế hoạch Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND huyện, thành phố, thị xã 26/12/2019
791/TB-HĐND Thông báo kết quả kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII 16/12/2019
719/TB-HĐND Phân công thẩm tra bổ sung nội dung của Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII 28/11/2019
709/TB-HĐND Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh về việc triệu tập Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII 27/11/2019
686/KH-HĐND Kế hoạch Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII 07/11/2019
659/KH-HĐND Kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII 24/10/2019
601/TB-HĐND Thông báo kết quả khảo sát, giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh 03/10/2019
596/TB-HĐND Chương trình giám sát chuyên đề “Công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh” 01/10/2019
513/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát "Công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh" 16/09/2019
570/GM-HĐND Phiên họp thứ 36 của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII 16/09/2019
554/QĐ-HĐND Quyết định về việc Ban biên tập Bản tin" Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh" 11/09/2019
555/QĐ-HĐND Quyết định về việc phân công (tạm thời) quản lý Trang Thông tin Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh 11/09/2019
539/QĐ-HĐND Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 06/09/2019
534/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn Giám sát thực hiện các chế độ, chính sách trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2018 04/09/2019
494/GM-HĐND Giấy mời tham dự Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII 14/08/2019
346/TB-HĐND Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh về việc triệu tập kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII 26/06/2019
313/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 10/06/2019
271/KH-HĐND Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII 27/05/2019
238/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XVII 13/05/2019
215/TB-HĐND Về việc triệu tập kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII (Kỳ họp bất thường) 07/05/2019
195/HĐND-ĐGS Xây dựng báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh 02/05/2019
196/HĐND-ĐGS Báo cáo một số nội dung phục vụ giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh 02/05/2019
197/HĐND-ĐGS Báo cáo một số nội dung phục vụ giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh 02/05/2019