TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
74/NQ-HĐND Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 24/06/2022
73/NQ-HĐND Bãi bỏ một số nội dung tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh 24/06/2022
72/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 29/04/2022
71/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua danh mục các công trình danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ (bổ sung) năm 2022 29/04/2022
70/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2032, tầm nhìn đến 2050 29/04/2022
69/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn Hà tĩnh 29/04/2022
68/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 29/04/2022
67/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 29/04/2022
66/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công tại Nghị quyết số 269/NQ-HĐND ngày 18/3/2021 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh 28/01/2022
65/NQ-HĐND Nghị quyết về quy hoachuj phân Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/2000 28/01/2022
64/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 28/01/2022
63/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh 16/12/2021
62/NQ-HĐND Nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025 16/12/2021
61/NQ-HĐND Thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022 30/12/2021
60/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2022của Hội đồng nhân dân tỉnh 30/12/2021
59/NQ-HĐND 30/12/2021
58/NQ-HĐND Điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại thành phố Hà Tĩnh và các huyện: Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà 16/12/2021
57/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 16/12/2021
56/2021/NQ-HĐND Về một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xãtrên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 30/12/2021
55/NQ-HĐND Nghị quyết về Đề án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng 30/12/2021
54/NQ-HĐND Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 30/12/2021
53/2021/NQ-HĐND Quy định một số chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 30/12/2021
52/2021/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhândân tỉnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 30/12/2021
51/2021/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 30/12/2021
50/NQ-HĐND Đặt tên, sửa đổi tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh 30/12/2021