TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
16/NQ-HĐND Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh 17/07/2021
15/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2045 17/07/2021
14/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Sửa đổi điểm e khoản 7 Điều 5 và bãi bỏ khoản 2 Điều 6 của Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 17/07/2021
13/NQ-HĐND Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 17/07/2021
12/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 17/07/2021
11/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 17/07/2021
10/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Tĩnh 25/06/2021
09/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh 25/06/2021
08/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 25/06/2021
07/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 25/06/2021
06/NQ-HĐND Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 25/06/2021
05/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 25/06/2021
04/NQ-HĐND Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 25/06/2021
03/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ chức vụ Trưởng Ban, Phó Trưởng ban các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII 25/06/2021
02/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 25/06/2021
01/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 25/06/2021
277/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2021 28/04/2021
2021/276/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở chuyến vận chuyển container và đối tượng có hàng hoá vận chuyển bằng container qua cảng 28/04/2021
275/2021/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 172/2019/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh 28/04/2021
274/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 16/04/2021
273/NQ-HĐND Nghị quyết về về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 16/04/2021
272/2021/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ nghị quyết số 198/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 và nghị quyết số 209/2020/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của HĐND tỉnh 18/03/2021
271/2021/NQ-HĐND Nghị quyết tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế dộ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 18/03/2021
270/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 18/03/2021
269/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư và điều chinh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 18/03/2021