TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
209/2020/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ vận chuyển, tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh 17/04/2020
208/NQ-HĐND Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 17/04/2020
207/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 20/04/2020
206/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 17/04/2020
205/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 17/04/2020
204/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 17/04/2020
203/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 17/04/2020
202/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 17/04/2020
201/NQ-HĐND Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 24/03/2020
200/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung danh mục Dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 24/03/2020
199/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức chuyên trách làm công tác tiếp công dân tại Ban tiếp công dân tỉnh; huyện, thị, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh 24/03/2020
198/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với người được cách ly y tế, chế độ bồi dưỡng người tham gia trực tiếp công tác phòng chống dịch và một số cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh 24/03/2020
197/NQ-HĐND Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với trưởng công an, Phó Trưởng Công an và Công an viên thường trực các xã, thị trấn nghỉ việc để bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn 24/03/2020
196/NQ-HĐND Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn viện trợ và vốn vay kinh phí sự nghiệp cho sự nghiệp cho các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 24/03/2020
195/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 24/03/2020
194/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi một số Điều Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020 24/03/2020
192/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 24/03/2020
191/NQ-HĐND Nghị quyết vêv việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 24/03/2020
190/2019/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐNDngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 - 2020 15/12/2019
189/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh là đô thị loại III 15/12/2019
188/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 15/12/2019
187/NQ-HĐND Nghị quyết tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 15/12/2019
186/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định tỷ lệ phân bổ định mức và một số nội dung chi, mức chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 15/12/2019
185/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh, sáp nhập và đặt tên thôn, tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Tĩnh và các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân và Hương Khê 15/12/2019
184/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận khu vực thị trấn Nghèn mở rộng, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chí đô thị loại IV 15/12/2019