TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
166/NQ-HĐND Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 20/08/2019
165/NQ-HĐND Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung hạn mức danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2021 20/08/2019
164/NQ-HĐND Về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;người hoạt động không chuyên trách ấp xã trong qua trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019-2021 20/08/2019
163/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh bổ sung Điều 1 Nghj quyết số 128/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 và Điều 1 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh 20/08/2019
162/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021 20/08/2019
161/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu bổ sung Trưởng Ban VHXH- HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 20/08/2019
160/NQ-HĐND Miễn nhiệm Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 20/08/2019
159/NQ-HĐND Chương trình giám sát của Hội đồng nhâ dân tỉnh năm 2020 15/07/2019
158/NQ-HĐND Về việc thành lập thị trấn Lộc Hà thuộc huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 15/07/2019
157/NQ-HĐND Điều chỉnh, sát nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn tại thuộc thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Nghi Xuân, Hương Khê 15/07/2019
156/2019/NQ-HĐND Quy định số lượng cán bộ, công chức, xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố 15/07/2019
155/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 15/07/2019
154/2019/NQ-HĐND Về phát triển bóng đá Hà Tĩnh đến năm 2030 15/07/2019
153/2019/NQ-HĐND Quy định chế độ, chính sách đối với huấn luận viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Hà Tĩnh 15/07/2019
152/2019/NQ-HĐND Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo 15/07/2019
151/2019/NQ-HĐND Bổ sung một số chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 15/07/2019
150/2019/NQ-HĐND Ban hành một số chính sách giải quyết việc làm; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2025 15/07/2019
149/NQ-HĐND Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2019 15/07/2019
148/2019/NQ-HĐND Sửa đổi Điều 5, Điều 6 Nghị quyết 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 15/07/2019
147/2019/NQ-HĐND Về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh 15/07/2019
146/NQ-HĐND Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 15/07/2019
145/NQ-HĐND Điều chỉnh một số diện tích quy hoạch 3 loại rừng, Quy hoạch Bảo vệ và phát triển Rừng Hà Tĩnh đến năm 2020 15/07/2019
144/2019/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 15/07/2019
143/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021 15/07/2019
142/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 15/07/2019