TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
110/2023/NQ-HDND Nghị quyết Về đảm bảo kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 13/07/2023
109/2023/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 13/07/2023
108/2023/NQ-HĐND Nghị quyết Chính sách hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo và một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế giai đoạn 2023-2025 13/07/2023
107/2023/NQ-HĐND Nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 13/07/2023
106/2023/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 13/07/2023
105/2023/NQ-HĐND Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 13/07/2023
104/2023/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định về mức chi ngân sách nhà nước cho một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 13/07/2023
103/2023/NQ-HĐND Nghị quyết quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 13/07/2023
102/2023/NQ-HĐND Nghị quyết quy định biểu mẫu, thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương 13/07/2023
101/2023/NQ-HĐND Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 13/07/2023
127/NQ-HĐND Nghị quyết Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2045 13/07/2023
126/NQ-HĐND Nghị quyết Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ từ năm 2023 13/07/2023
125/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024 13/07/2023
124/NQ-HĐND Nghị quyêt về việc phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 13/07/2023
124/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 13/07/2023
123/NQ-HĐND Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024 13/07/2023
122/NQ-HĐND Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh 13/07/2023
121/NQ-HĐND Nghị quyết cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh” vay vốn Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) 13/07/2023
120/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 13/07/2023
119/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 13/07/2023
118/NQ-HĐND Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 13/07/2023
117/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 13/07/2023
116/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 13/07/2023
100/2023/NQ-HĐND Nghị quyết phân cấp thẩm quyền quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2022 - 2024 06/06/2023
99/2023/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ,tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 06/06/2023