TÌM KIẾM NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
108/NQ-HĐND Nghị Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án khai thác, chế biến đá xây dựng khu vực núi Ông Cương, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc 31/03/2023
107/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch biển Lộc Hà 31/03/2023
106/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp 31/03/2023
105/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà 31/03/2023
98/2022/NQ-HĐND Nghị quyết Một số chính sách phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2025 29/12/2022
95/2022/NQ-HĐND Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ phát triển Khoa học công nghệ 2025 16/12/2022
94/2022/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định về cơ chế huy động, lồng ghép nguồn vốn và tỷ lệ số lượng dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 16/12/2022
93/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Hà tĩnh; chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2022-2023 16/12/2022
92/2022/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định một số chính sách đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 16/12/2022
91/2022/NQ-HĐND Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 16/12/2022
90/2022/NQ-HĐND Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 16/12/2022
104/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 16/12/2022
103/NQ-HĐND Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2030 16/12/2022
102/NQ-HĐND Nghị quyết kết quả giám sát các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn tỉnh 16/12/2022
101/NQ-HĐND Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và bổ sung, phân khai kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 16/12/2022
100/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng từ năm 2023 16/12/2022
99/NQ-HĐND Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh 16/12/2022
98/NQ-HĐND Nghị quyết Giao kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2023 16/12/2022
97/NQ-HĐND Nghị quyết Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 16/12/2022
96/NQ-HĐND Nghị quyết phân bổ và giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 16/12/2022
95/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 16/12/2022
79/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thguoocj các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 22/11/2022
78/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định một số nôiị dung, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách TW để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 25022-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 22/11/2022
77/2022/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 66/2022/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Hà Tĩnh 22/11/2022
76/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 21/12/2022