TÌM KIẾM VĂN BẢN

Danh mục Văn bản
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
39/TB-HĐND Thông báo v.v điều chỉnh thời gian, địa điểm hội nghị TXCT tại huyện Cẩm Xuyên 19/06/2018
83/GM-HĐND Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đức Thọ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII 19/06/2018
84/GM-HĐND Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Kỳ Anh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII 19/06/2018
85/GM-HĐND Ban Văn hóa - xã hội làm việc với sở Văn hóa Thể thao và DL về công tác quản lý các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh 19/06/2018
36/TB-HĐND Thông báo v.v điều chỉnh thời gian, địa điểm hội nghị TXCT tại huyện Kỳ Anh 18/06/2018
38/TB-ĐKT Thông báo , chương trình kiểm tra hồ sơ và đi thực địa tại huyện Kỳ Anh 18/06/2018
35/TB-HĐND Thông báo kết quả làm việc của ban pháp chế HĐND tỉnh với Ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm và UBND thị trấn Cẩm Xuyên 18/06/2018
37/TB-HĐND Thông báo kết quả làm việc của Ban pháp chế HĐND tỉnh với Văn phòng Ban an toàn giao thông, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh 18/06/2018
79/GM-HĐND Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 21 họp soát xét công tác chuẩn bị chương trình, nội dung kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII 18/06/2018
80/GM-HĐND Ban Pháp chế làm việc UBND thành phố liên quan đến tờ trình, Đề án công nhân thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại 2 18/06/2018
81/GM-HĐND Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Can Lộc tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV 18/06/2018
82/GM-HĐND Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Hương Khê tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII 18/06/2018
33/TB-HĐND Thông báo nội dung chương trình kiểm tra hồ sơ và đi thực địa tại huyện Thạch Hà 15/06/2018
32/TB-HĐND Thông báo kết quả làm việc của ban pháp chế HĐND tỉnh với Cty TNHH MTV Phúc Lạc Viên, Đài hóa thân hoàn vũ Hà Tĩnh 15/06/2018
31/TB-HĐND Điểu chỉnh thời gian TXCT của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Lộc Hà 14/06/2018
78/GM-HĐND Ban Kinh tế ngân sách làm việc với sở Công thương về tiến độ, nội dung xây dựng nghị quyết về chính sách phát triển, tiểu thủ công nghiệm Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo 11/06/2018
77/GM-HĐND Mời các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh TXCT trước kỳ họp thứ 7 08/06/2018
13/KH-HĐND Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh sau kỳ họp thứ 5 và của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII 08/06/2018
27/BC-VP Việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII 06/06/2018
16/BC-VP Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 05/06/2018
76/GM-HĐND Ban kinh tế ngân sách làm việc với sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh 05/06/2018
73/GM-HĐND Giám sát công tác quản lý các di sản văn hóa trên địa bàn huyện Thạch Hà 04/06/2018
74/GM-HĐND Giám sát công tác quản lý các di sản văn hóa trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên 04/06/2018
75/GM-HĐND Giám sát công tác quản lý các di sản văn hóa trên địa bàn thành phố 04/06/2018
26/TB-VPHĐND Thông báo phân công nhiệm vụ các phòng và Trung tâm thông tin tham mưu, phục vụ hoạt động kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII 01/06/2018