HĐND huyện Vũ Quang bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023
EmailPrintAa
16:04 23/12/2022

Sáng ngày 23/12/2022, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Vũ Quang tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Chủ tịch MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh cùng các địa biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn huyện Vũ Quang.

Đại biểu tham dự kỳ họp họp thứ 5, HĐND huyện khóa V

Năm 2022, trong bối cảnh đó, với sự quan tâm hỗ trợ của Tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, chủ động của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân và doanh nghiệp, huyện Vũ Quang đã kiểm soát tốt dịch COVID-19, tạo điều kiện để đạt được những kết quả tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thị xã nhà cơ bản ổn định, phát triển và đạt được một số kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, cụ thể như sau: Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2022 ước đạt 3.573,787 tỷ đồng, bằng 87,0% KH, so cùng kỳ bằng 101,98%. Cơ cấu các ngành kinh tế như sau: Nông- lâm- thủy sản chiếm 40,67%; Công nghiệp – Xây dựng chiếm 41,24%; Thương mại – Dịch vụ chiếm 18,09%.

Chủ tịch HĐND huy ện Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang khai mạc kỳ họp thứ 5 , HĐND huyện khóa V

Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50,06 triệu đồng/người/năm, tăng 4,65 triệu đồng so với cùng kỳ, tăng 0,74 triệu đồng so với kế hoạch; Giá trị sản xuất Nông – Lâm – Thủy sản đạt 1.453,509 tỷ đồng, đạt 109,07% KH, so với cùng kỳ bằng 98,88%; Tổng sản lượng lương thực có hạt 14.001 tấn, đạt 108,82% KH, bằng 106,97% so cùng kỳ. Tổng diện tích cây ăn quả 3.258 ha, trong đó diện tích cam là 2.217ha, diện tích cam trồng mới đạt 12ha; diện tích cam cho sản phẩm 2.087 ha; sản lượng cam ước đạt 20.870 tấn, đạt 99,3% KH so với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ V; giảm với năm 2021 . Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước đạt 1.473.847 triệu đồng, bằng 87,69% KH cả năm, bằng 103,16% cùng kỳ.. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,5% (KH 93,5%);  Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95,2%, thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 100%; Tỷ lệ đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ 100%; Tỷ lệ xã, thị trấn ổn định chính trị 100%; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi 13.2% (KH 15,5 %). Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 51,059 tỷ đồng, vượt 66,03% dự toán tỉnh giao, vượt 13,46% dự toán HĐND huyện giao, tăng 10,22% so với năm 2021…

Đặc biệt, điểm nổi bật trong năm của huyện Vũ Quang thực hiện trong năm, duy trì và củng cố 1.577 vườn mẫu, 43 cụm dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn – văn minh và 93 tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp đã đạt chuẩn. Đồng thời lựa chọn những vườn mẫu, cụm dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn – văn minh tiêu biểu để xây nhà vườn sinh thái, cụm dân cư sinh thái(năm 2022 đang triển khai tại 7 cụm và 65 vườn, dự kiến nghiệm thu, đánh giá cuối tháng 12/2022)…

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, liên danh liên kết trong sản xuất, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp; công tác quản lý quy hoạch, xây dựng chưa được quan tâm đúng mức; tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp...

Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Phan Hồng Yến thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023

Năm 2023, Vũ Quang đề ra mục tiêu tổng quát: tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch Covid-19. Giữ vững ổn định sản xuất nông nghiệp; tiếp tục tập trung cao chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; phục hồi và phát huy tiềm năng phát triển khu vực du lịch, dịch vụ; bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị. Các chỉ tiêu chủ yếu gồm: Giá trị sản xuất một số ngành kinh tế: 3.904,213 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 54,65 triệu đồng/người/năm; Sản lượng lương thực có hạt: 13.000 tấn; Thu ngân sách trên địa bàn 55 tỷ đồng.Thực hiện tiêu chí huyện NTM nâng cao: Phấn đấu đạt chuẩn 2 tiêu chí (Quy hoạch, An ninh trật tự - Hành chính công), các tiêu chí còn lại nâng tỷ lệ đạt chuẩn lên 5-10% Xây dựng 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, các xã còn lại củng cố đạt chuẩn theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025; xây dựng 2 KDCKM, củng cố và giữ vững 1.577 vườn mẫu đã đạt chuẩn; xây dựng 2 cụm dân cư sinh thái, 10 Nhà vườn sinh thái, 2 sản phẩm OCOP đạt 3 sao…

Tại Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Vũ Quang khóa V (diễn ra trong 2 ngày 22- 24/12/2022), HĐND huyện biểu quyết, thông qua các nghị quyết quan trọng về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2023; Quy định tạm thời hỗ trợ kinh phí bảo đảm chế độ cho Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Vũ Quang; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 về ban hành chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2022-2025; Bổ sung danh mục các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Quy định hỗ trợ tạm thời kinh phí tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn; Bãi bỏ Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của HĐND huyện kèm theo Đề án Phát triển giáo dục mầm non, tiểu học và THCS đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Quy định tạm thời về hỗ trợ, khuyến khích phát triển giáo dục trên địa bàn huyện Vũ Quang..,

Nguyễn Hoa

    Ý kiến bạn đọc