Nhiều khởi sắc trong năm bản lề phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Hồng Lĩnh
EmailPrintAa
00:00 03/02/2019

Năm 2018 được xem là năm bản lề thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020 của thị xã Hồng Lĩnh. Với mục tiêu tiếp tục huy động mọi nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020 theo Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 2 nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Theo đó, bám sát Nghị quyết của Thị ủy, Nghị quyết số 40/NQ-HĐND, ngày 21/12/2017 của Hội đồng nhân dân thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, ngay từ đầu năm Uỷ ban nhân dân thị xã đã ban hành Chương trình công tác năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 với 27 chỉ tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực; chỉ đạo các phòng, ban, ngành đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân các phường, xã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và chỉ đạo kịp thời. Đồng thời, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; làm việc, kiểm tra thực tế tại các địa phương để đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, định hướng phát triển phù hợp với điều kiện của từng địa phương; giải quyết kịp thời kiến nghị của địa phương. Cùng với đó là sự đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn, hỗ trợ nhà đầu tư đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh đã góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội thị xã có nhiều khởi sắc.

Đoàn Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo thị xã khảo sát quần thể khu di tích danh thắng Thiên Tượng - Long Đàm

Năm 2018, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế thị xã tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất một số ngành kinh tế ( theo giá cố định năm 2010 ) ước đạt 3.208 tỷ đồng, tăng 12,04% so với cùng kỳ năm 2017, tăng 0,28% kế hoạch năm; trong đó khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản đạt 161,695 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 1.102,8 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ; khu vực thương mại - dịch vụ đạt 1.943,9 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Năm 2018 cũng là năm đầu tiên trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 hoàn thành vượt kế hoạch thu ngân sách mà Hội đồng nhân dân thị xã đề ra với số thu đạt 106.330 triệu đồng, tăng 4,2% kế hoạch Hội đồng nhân dân thị xã giao, tăng 20,6% so với cùng kỳ. Đầu tư hạ tầng đô thị và công tác quản lý đô thị có sự tập trung và tăng cường; chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh được quan tâm chỉ đạo, điều hành và có những bước chuyển biến; đạt thêm 02 tiêu chí xây dựng đô thị loại III; xã Thuận Lộc cơ bản khắc phục các tiêu chí chưa đạt và củng cố, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Năm 2018, UBND thị xã đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, xúc tiến đầu tư. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2018 thực hiện ước đạt 646,3 tỷ đồng, bằng 100,2% KH, tăng 44,7% so với cùng kỳ. Thành lập mới 26 doanh nghiệp, vốn đăng ký bình quân 5,2 tỷ đồng. Thu hút đầu tư đi vào thực chất và hiệu quả tốt với 08 dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, tổng vốn đầu tư đăng ký 491 tỷ đồng, trong số đó nổi bật là kêu gọi thành công dự án Nhà máy may Haivina Hồng Lĩnh quy mô 345 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 4000 – 5000 lao động hiện đang được gấp rút xây dựng cơ sở, đào tạo nhân lực để chính thức vận hành vào năm 2019.

Lĩnh vực văn hóa thông tin tiếp tục được triển khai khá toàn diện, các hoạt động và các sự kiện chính trị, văn hóa của Thị xã, của Tỉnh có sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng tại Thị xã. Các hoạt động thể dục thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi rộng khắp, tham gia các giải đấu thể thao do tỉnh tổ chức đạt kết quả tốt. Kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa; trùng tu, tôn tạo các di tích văn hoá, lịch sử trên địa bàn, nhằm thúc đẩy phát triển dịch vụ du lịch... với số tiền huy động trên 10 tỷ đồng. Quan tâm nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa; hệ thống giáo dục và đào tạo của Thị xã tiếp tục được quan tâm đầu tư, 4 trường được công nhận mới và công nhận lại đạt chuẩn quốc gia, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết HĐND thị xã đề ra; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, các chế độ chính sách chăm sóc người có công, chăm lo hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Tỉ lệ hộ nghèo còn 3,41%, giảm 0,36%. Các cơ quan báo chí, thông tin, truyền thông đã tập trung tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh quan trọng diễn ra trên địa bàn. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy tiếp tục được đổi mới. Tổ chức bộ máy, cán bộ từng bước được kiện toàn, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Năm 2019, mục tiêu tổng quát của Đảng bộ và Nhân dân thị xã là tiếp tục huy động mọi nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt các tiêu chí đô thị loại III. Ưu tiên phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ gắn kết chặt chẽ với bảo vệ môi trường; phát triển toàn diện văn hoá, xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý quản lý nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Theo đó, các chỉ tiêu cụ thể được xác định đó là: Giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu tăng trên 11,5%; thu nhập bình quân đầu ng­ười đạt 53,2 triệu đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 660 tỷ đồng; thu ngân sách 87 tỷ đồng; tổng diện tích gieo trồng cả năm 2.470ha; tổng sản l­ượng l­ương thực đạt trên 12.600 tấn; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 97%; củng cố và nâng cao 41 tiêu chí đô thị loại III đã đạt đồng thời phấn đấu đạt thêm một số tiêu chí còn lại; tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn nghèo đa chiều) giảm 0,2%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 89%...

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trên, Uỷ ban nhân dân thị xã đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đó là: tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, Hội đồng nhân dân thị xã; tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên, trực tiếp là các sở, ngành cấp tỉnh; tăng cường sự phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các đoàn thể chính trị- xã hội. Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, xây dựng cơ chế, chính sách; tích cực cải thiện môi trường đầu tư; hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, ưu tiên thu hút các dự án như cam kết. Hoàn thành các Đề án thực hiện Nghị quyết số 18, 19 gồm: Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18 -NQ/TW và Nghị quyết số 19 -NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Đề án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thị xã Hồng Lĩnh đến năm 2021 và định hướng đến năm 2025 và đề án sáp nhập các Hội xã hội đặc thù trên địa bàn thị xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện theo lộ trình. Kiện toàn tổ chức bộ máy sau khi hợp nhất Đài Truyền thanh - Truyền hình với Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao và Du lịch; sáp nhập trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đậu Liêu, trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận Lộc thành trường liên cấp theo lộ trình; sắp xếp bộ máy quản lý, giáo viên các trường học đảm bảo theo quy định; thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí, bổ sung cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng, ban, đơn vị, trường học, Uỷ ban nhân dân các phường, xã còn thiếu đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo quyết liệt xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch cải cách hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; chấn chỉnh những yếu kém tồn tại năm 2018; nâng hạng về cải cách hành chính của thị xã; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động Trung tâm Hành chính công thị xã, đưa hết các thủ tục hành chính vào tiếp nhận tại Trung tâm; thực hiện tinh giảm biên chế theo lộ trình quy định; thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, chú trọng kiểm tra đột xuất về kỷ luật kỷ cương hành chính để phát hiện sai sót chấn chỉnh kịp thời. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án, chương trình trên các lĩnh vực trọng tâm là Đề án chỉnh trang đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới… quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019.

Bình Nguyên

    Ý kiến bạn đọc