TX Hồng Lĩnh: Thường trực HĐND thị xã làm việc với các tổ đại biểu HĐND và HĐND phường, xã
EmailPrintAa
14:39 10/02/2023

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023, từ ngày 08/02 đến ngày 10/02/2023, Thường trực (Hội đồng nhân dân) HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức làm việc với các tổ đại biểu HĐND thị xã, HĐND phường Bắc Hồng và xã Thuận Lộc.

Thường trực HĐND thị xã làm việc với Tổ đại biểu số 3 và HĐND phường Bắc Hồng...

Tại các buổi làm việc, Thường trực HĐND thị xã đã nghe các Tổ đại biểu báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 và tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND phường Bắc Hồng và xã Thuận Lộc.

Nhìn chung, các tổ đại biểu HĐND thị xã đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Thực hiện tốt vai trò đại biểu HĐND, gắn bó mật thiết với cử tri và địa phương.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND phường Bắc Hồng và xã Thuận Lộc có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt các nhiệm vụ quyền hạn theo luật định; bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp; quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ họp HĐND; hoạt động giám sát tiếp tục phát huy được hiệu quả. Các ban HĐND phường, xã đã xây dựng và thực hiện hiệu quả chương trình hoạt động hàng năm; hoạt động thẩm tra và giám sát đảm bảo quy định, chất lượng ngày càng được nâng cao.

...làm việc với HĐND xã Thuận Lộc

Bên cạnh những kết quả đạt được quá trình hoạt động của các tổ đại biểu HĐND, HĐND phường, xã vẫn còn một số hạn chế như: số lượng cử tri tham gia còn ít, chủ yếu là đại cử tri; chất lượng chất vấn còn hạn chế; hoạt động giám sát và lựa chọn chuyên đề giám sát còn chất lượng chưa cao; việc phát huy vai trò trách nhiệm các đại biểu HĐND còn hạn chế; kinh phí hoạt động của HĐND cấp xã theo quy định của Nghị quyết HĐND tỉnh vẫn còn có địa phương chưa được đảm bảo đầy đủ theo quy định…

Phát biểu kết luận các buổi làm việc, Thường trực HĐND thị xã đánh giá cao về kết quả hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND thị xã, HĐND phường Bắc Hồng và xã Thuận Lộc. Thường trực HĐND thị xã phân tích, làm rõ thêm nguyên nhân hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Thường trực HĐND thị xã đề nghị các tổ đại biểu HĐND thị xã, HĐND phường, xã cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành chương trình công tác đề ra; UBND phường, xã chấp hành nghiêm túc quy định của Luật nhất là việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp, điều kiện cho hoạt động của HĐND phường, xã. Thống nhất tổ chức tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND, nhất là kỹ năng chuyên sâu về chất vấn, thảo luận, thẩm tra và giám sát chuyên đề trong thời gian tới.

Bình Nguyên

    Ý kiến bạn đọc