Tóm tắt tiểu sử đại biểu

Họ và tên khai sinh: Trần Tú Anh

Khóa: Đại biểu HDND Huyện Khóa XVIII,

Họ và tên thường gọi:

Ngày sinh:

Dân tộc:

Giới tính:

Tôn giáo:

Quê quán:

Nơi cư trú (Nơi ở hiện nay):

Trình độ học vấn:

Nghề nghiệp, chức vụ (khi trúng cử):

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện nay):

Nơi làm việc:

Tóm tắt quá trình hoạt động cách mạng, học tập, làm việc của bản thân: