Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
16:18 05/10/2022

Đề nghị tỉnh xem xét việc thành lập các tổ dân phố ở khu Chung cư Vinhome và khu Nhà ở xã hội; bố trí cho xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh 01 cán bộ chuyên trách công tác tôn giáo (Cử tri thành phố Hà Tĩnh).

Trả lời:

a) Đề nghị tỉnh xem xét việc thành lập các tổ dân phố ở khu Chung cư Vinhome và khu Nhà ở xã hội

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố được sửa đổi, bổ sung theo khoản 4 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì việc thành lập tổ dân phố mới phải đạt các điều kiện sau:

(1) Quy mô số hộ gia đình tổ dân phố phải có từ 300 hộ gia đình trở lên;

(2) Tổ dân phố có cơ sở hạ tầng - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân.

Do vậy, đối với kiến nghị của cử tri nêu trên, UBND tỉnh giao UBND thành phố Hà Tĩnh rà soát các điều kiện cho việc thành lập tổ dân phố mới theo quy định. Trường hợp khó khăn trong công tác quản lý và đủ các điều kiện thành lập tổ dân phố mới, UBND thành phố Hà Tĩnh báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương thành lập; trường hợp không thành lập tổ dân phố mới, UBND thành phố Hà Tĩnh thực hiện quy trình ghép cụm dân cư tại các chung cư trên vào các tổ dân phố liền kề theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều 9 Thông tư số 04/2012/TT-BNV.

Giao Sở Nội vụ hướng dẫn UBND thành phố thực hiện đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình điều kiện thực tiễn của địa phương.

b) Bố trí cho xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh 01 cán bộ chuyên trách công tác tôn giáo

Về chức danh cán bộ chuyên trách cấp xã đã được quy định cụ thể tại Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã [1] ; theo đó, không có chức danh cán bộ làm công tác tôn giáo.

Về người hoạt động không chuyên trách cấp xã: tại Điều 3 Nghị quyết số 258/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã quy định rõ về số lượng và chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Nội dung này giao UBND thành phố Hà Tĩnh căn cứ quy định và tình hình thực tế tại xã Thạch Trung để bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp, đảm bảo không vượt quá số lượng theo quy định.

Tiếp thu ý kiến của cử tri thành phố Hà Tĩnh, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, tham mưu kiến nghị, đề xuất Chính phủ, Bộ Nội vụ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành theo hướng bổ sung cán bộ chuyên trách làm công tác tôn giáo tại các xã có đông đồng bào theo đạo Công giáo để phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của công tác tôn giáo trong tình hình mới.


[1] Bao gồm: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam); Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

BBT

    Ý kiến bạn đọc