Khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
EmailPrintAa
15:51 27/03/2021

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, sáng nay (27/3), Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội.

Cùng dự Hội nghị có: Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII và cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội trong toàn hệ thống chính trị và đông đảo cán bộ, đảng viên

Dự điểm cầu Hà Tĩnh có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.

Hội nghị cũng được trực tuyến đến 17 điểm cầu huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc trong toàn tỉnh với sự tham gia của hơn 3.000 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, cán bộ cốt cán cấp xã.

Đại biểu tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp đã góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khai mạc hội

Các văn kiện Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều vòng từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển. Trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, các văn kiện đã thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý đảng lòng dân, hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quán triệt sâu sắc nội dung của Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị ngày 9.3.2021 “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, để bảo đảm việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đạt kết quả cao, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu nhận thức sâu sắc vấn đề nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống , những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệnh lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, chất lượng, tập trung làm rõ, nắm vững quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các đột phá chiến lược.. để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy lý luận của Đảng. Nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, nhận diện đầy đủ những thuận lợi thời cơ khó khăn thách thức và nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới, liên hệ và vận dụng phù hợp với yêu cầu điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong  nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại biểu Hà Tĩnh tại điểm cầu Trung tâm Thông tin - công báo - tin học tỉnh.

Bên cạnh đó, nhận thức đúng và giải quyết hiệu quả các mối quan hệ lớn giữa đổi mới - ổn định – phát triển, giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, giữa nhà nước với thị trường và xã hội, giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến công bằng xã hội bảo vệ môi trường, giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế, giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ; giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế bảo đảm kỷ cương xã hội. Trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng

Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ, công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, bền bỉ, đồng bộ, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí, xuất bản, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, văn nghệ sỹ, báo cáo viên, tuyên truyền viên…Trong quá trình tuyên truyền phải kịp thời lý giải những băn khoăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung Nghị quyết để kịp thời uốn nắn những nhận thức chưa đúng, chủ động định hướng dư luận tạo sự đồng thuận, tích cực trong xã hội, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, theo Thường trực Ban Bí thư, mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là phải sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “kế hoạch 10 phần, thì biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần”, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, thành của cải, vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho Nhân dân như Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong phiên bế mạc Đại hội XIII.

Ngay sau Hội nghị này, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị. Đặc biệt các cơ quan Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung nghiên cứu sớm cụ thể hóa, thể chế hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII thành luật pháp, cơ chế, chính sách để sớm thực thi trong đời sống, kịp thời khắc phục hạn chế, yếu kém mà Đại hội đã chỉ ra.

Cùng với đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội và việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của mỗi địa phương, đơn vị, khắc phục triệt để bệnh hình thức, qua loa, đại khái; kịp thời phát hiện, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong nghiên cứu, học tập, nhất là việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ở mỗi cấp.

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi đồng chí tham dự, Hội nghị sẽ thu được kết quả tốt đẹp, tạo tiền đề, nền tảng quan trọng cho quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong thời gian tới.

Nguyễn Hoa

    Ý kiến bạn đọc