Lắng nghe, tiếp thu ý kiến cử tri Hà Tĩnh để ban hành các cơ chế, chính sách sát thực tiễn, hợp lòng dân
EmailPrintAa
11:55 07/10/2020

Những quyết sách sát với thực tiễn, hợp lòng dân trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã được HĐND tỉnh Hà Tĩnh ban hành trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thông qua chương trình Kỳ họp thứ 15.

Những năm qua, cùng với việc đổi mới về tổ chức và hoạt động của HĐND, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri; xây dựng đề án và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 2/7/2018 về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp”, trong đó, hoạt động tiếp xúc cử tri được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm và tập trung thực hiện.

Đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 241 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 27.000 lượt người tham gia, 2.900 ý kiến phát biểu; trong đó có 12 cuộc tiếp xúc theo chuyên đề. Công tác tiếp xúc cử tri không ngừng được đổi mới. Đặc biệt, HĐND tỉnh đã mở đường dây nóng để cử tri liên hệ, phản ánh trực tiếp đến kỳ họp và thông qua Trang thông tin điện tử “Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh” để tiếp nhận kiến nghị cử tri và đăng tải các báo cáo trả lời, giải quyết của cơ quan chức năng.

Cử tri Lê Hữu Chương ( thôn Hưng Giang) đề nghị sớm đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính mới sau sáp nhập; nghiên cứu điều chỉnh giá điện và có chính sách hỗ trợ nâng cấp nhà thờ Lý Tự Trọng.

Từ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, các chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng đoàn đã lãnh đạo HĐND tỉnh ban hành 226 nghị quyết, trong đó có 68 nghị quyết chuyên đề về cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực.

Bên cạnh việc cụ thể hóa các quy định của Trung ương, điểm nổi bật trong thời gian qua là từ tiếp thu ý kiến, kiến nghị, phản ánh, nguyện vọng của cử tri, HĐND tỉnh đã kịp thời phát hiện nhiều vấn đề còn bất cập, vướng mắc trong thực tiễn hoặc trong quá trình tổ chức thực hiện các chính sách từ đó tổ chức giám sát, khảo sát, có báo cáo đánh giá, kết luận để kiến nghị, phản ánh tới cấp có thẩm quyền hoặc xem xét điều chỉnh, bổ sung phù hợp.

Nhiều nội dung, vấn đề trọng tâm, được cử tri toàn tỉnh tập trung kiến nghị, là những cứ liệu, cơ sở quan trọng để HĐND tỉnh bàn thảo, xem xét việc ban hành hoặc điều chỉnh các chính sách phù hợp thực tiễn như chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các chính sách phát triển văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội; chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, thôn, tổ dân phố...

Phó Chủ tich HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền trình bày tham luận về v ai trò của HĐND tỉnh trong giám sát việc thực thi pháp luật tại địa phương tại Hội nghị giao ban các tỉnh Bắc Trung bộ lần thứ 7

Nhìn chung, các chính sách ban hành đã tạo sự đồng thuận, đáp ứng mong đợi của cử tri và Nhân dân, phù hợp với tình hình thực tiễn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, góp phần quan trọng trong việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống.

Phát huy những kết quả nổi bật đó, trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng đoàn HĐND tỉnh xác định những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND, làm cầu nối, chuyển tải tiếng nói, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong xây dựng các cơ chế, chính sách của tỉnh.

Theo đó, xuyên suốt là thực hiện tốt định hướng tại Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX: “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trong quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Phát huy rõ hơn vai trò của Nhân dân tham gia góp ý xây dựng đề án trước khi trình HĐND. Nâng cao chất lượng các kỳ họp, hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, các cuộc tiếp xúc cử tri và hoạt động của đại biểu HĐND các cấp. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp”.

HĐND các cấp thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp thu nghiêm túc, cầu thị ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân để tuyên truyền, thể chế hóa và triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng thời, quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân, phục vụ dân là yêu cầu trước hết đối với từng đại biểu HĐND và HĐND các cấp; có như vậy mới tạo ra sức mạnh cho HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đồng thời bảo đảm để HĐND hoạt động bám sát sự vận động và phát triển của đời sống KT-XH, có những quyết sách đúng đắn, kịp thời.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Trương Thanh Huyền trao đổi với các nữ đại biểu bên lề Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII.

Cùng đó là tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp”, trong đó, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với Nhân dân mà đại biểu HĐND là người đại diện. Kiến nghị, yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, nghiên cứu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để xây dựng, ban hành, điều chỉnh cơ chế, chính sách phù hợp, qua đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, hạn chế trong thực tiễn; quan tâm việc trưng cầu ý kiến các chuyên gia, những người có chuyên môn sâu về nội dung chính sách.

Cùng cả hệ thống chính trị phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng thời chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng đoàn HĐND tỉnh xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp xúc cử tri, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để xây dựng, ban hành, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách có tính khả thi cao, có tính hấp thu mạnh trong thực tiễn với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

    Ý kiến bạn đọc