Một vài suy nghĩ về Luật Doanh nghiệp 2020
EmailPrintAa
11:16 23/07/2020

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020, có hiệu lực vào tháng 01/01/2021 đang được kỳ vọng sẽ tạo nên những thay đổi lớn trên thị trường, cả ở góc độ doanh nghiệp và quản lý nhà nước. Luật Doanh nghiệp 2020 có một số thay đổi quan trọng, tác động tích cực đến thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và thu hút vốn đầu tư.

Luật doanh nghiệp 2020 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Thứ nhất , cắt giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hơn cho đăng ký doanh nghiệp, gia nhập thị trường. Theo đó, Luật đã bãi bỏ các thủ tục thông báo mẫu dấu, Doanh nghiệp có thể sử dụng dấu “số” thay cho dấu truyền thống. Doanh nghiệp được quyết định loại dấu; quyết định số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp. Đối với việc tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh chỉ cần báo trước bằng văn bản chậm nhất là 03 ngày làm việc cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Thứ hai , nâng cao khuôn khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp và nâng cao mức độ bảo vệ nhà đầu tư, cổ đông theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Luật mở rộng phạm vi và mức độ quyền của cổ đông trong việc tiếp cận thông tin về tình hình hoạt động của công ty nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, hạn chế người quản lý hoặc cổ đông lớn lạm dụng địa vị, quyền hạn gây thiệt hại cho công ty và cổ đông nhỏ.

Thứ ba , nâng cao hiệu lực quản trị và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp có sở hữu nhà nước. Theo đó, Luật sửa đổi khái niệm Doanh nghiệp nhà nước để xác định rõ loại Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và Doanh nghiệp nhà nước sở hữu hơn 50% (đến dưới 100%) vốn điều lệ để có cách thức và phương thức giám sát, quản lý phù hợp; bổ sung quy định kiểm soát tập quyền, chống xung đột lợi ích và bảo đảm minh bạch hóa, công khai hóa thông tin của Doanh nghiệp có sở hữu nhà nước.

Thứ tư , thúc đẩy phát triển thị trường vốn nhằm đa dạng hoá nguồn vốn cho sản xuất, đầu tư kinh doanh. Luật bổ sung quy định về Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết làm đa dạng hóa sản phẩm giao dịch trên thị trường chứng khoán, đồng thời giúp các Doanh nghiệp, đặc biệt là Doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề hạn chế sở hữu nhà đầu tư nước ngoài có cơ hội hơn trong thu hút vốn của nhà đầu tư, bao gồm nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ năm , tạo thuận lợi hơn cho tổ chức lại và mua bán doanh nghiệp. Vấn đề này trong Luật Doanh nghiệp 2020 tương thích với Luật Cạnh tranh 2018, bổ sung quy định về chuyển đổi Doanh nghệp tư nhân thành công ty cổ phần (thay vì chỉ được chuyển đổi thành công ty TNHH như quy định hiện hành).

Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp 2020 còn một số điểm mới như: Thêm đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp; tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp…

Hy vọng rằng, Luật doanh nghiệp 2020 tạo thuận lợi hơn cho việc thành lập, doanh nghiệp; tạo ra những đột phá mới, góp phần cải cách thể chế kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư, kinh doanh, phát huy nội lực trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài nhằm duy trì tăng trưởng, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội./.

Nguyễn Việt Dũng

    Ý kiến bạn đọc