Nét nổi bật hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Nghi Xuân từ đầu nhiệm kỳ đến nay
EmailPrintAa
18:14 20/05/2019

Năm 2019, đánh dấu nửa đầu nhiệm kỳ hoạt động của HĐND huyện Nghi Xuân khóa XX đã kết thúc; nhìn lại khoảng thời gian đã qua, có thể khẳng định hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Nghi Xuân đã có nhiều đổi mới thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới mục tiêu phục vụ cử tri và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hiệu quả từ việc đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện khóa XX đã tổ chức thành công 09 kỳ họp (06 kỳ họp thường kỳ, 03 kỳ họp bất thường). Công tác chuẩn bị kỳ họp được Thường trực HĐND huyện quan tâm, phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chuẩn bị chu đáo; phân công, chỉ đạo các Ban của HĐND huyện sớm tiếp cận, chủ động tổ chức khảo sát, nắm bắt thông tin và tiến hành thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp đảm bảo quy trình, quy định, chất lượng, ngày càng thể hiện rõ quan điểm và căn cứ pháp lý để có những kiến nghị, đề xuất phù hợp, sát thực tế với các cơ quan chuyên môn và UBND huyện, qua đó góp phần nâng cao chất lượng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết cũng như đẩy nhanh tiến độ thẩm tra của các Ban của HĐND huyện. Tập trung nghiên cứu, đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp theo hướng thiết thực, khoa học và linh hoạt hơn, giảm thời gian trình bày các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại hội trường, tăng thời gian thảo luận, thời gian trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu. Công tác điều hành của chủ tọa ngày càng linh hoạt, khoa học, phù hợp với diễn biến của các kỳ họp, tạo không khí dân chủ và phát huy được trí tuệ của các đại biểu. Để nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, trước khi kỳ họp diễn ra, Thường trực HĐND huyện đã giao các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện chủ động nghiên cứu chuẩn bị kỹ nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm để tiến hành chất vấn tại kỳ họp; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp đã có tác động tích cực trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền, được dư luận, cử tri và Nhân dân đồng tình, ghi nhận và đánh giá cao. Từ những đổi mới đó, các kỳ họp HĐND huyện đều được tổ chức thành công, đảm bảo quy trình, chất lượng và hiệu quả.

Phiên họp thứ 24, Thường trực HĐND huyện Nghi Xuân khóa XX

Đổi mới trong quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương

Trong thời gian qua, ngoài chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng quyết định, kịp thời cụ thể hoá các nghị quyết, đề án của Huyện ủy, các vấn đề từ yêu cầu thực tiễn thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND huyện. Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, HĐND huyện đã ban hành 49 Nghị quyết, ngoài các Nghị quyết thường kỳ, Nghị quyết cá biệt về công tác tổ chức, HĐND huyện đã ban hành 07 Nghị quyết chuyên đề. Việc ban hành các nghị quyết chất lượng ngày càng được nâng lên, đảm bảo đúng pháp luật, sát với thực tiễn và có tính khả thi cao, huy động nguồn lực, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương, các nghị quyết chuyên đề quan trọng như: Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2018; Nghị quyết về việc thông qua Phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Nghi Xuân; Nghị quyết về việc hỗ trợ ngân sách cho hoạt động vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt của các hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trên địa bàn các xã, thị trấn; Nghị quyết về việc thông qua Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Nghi Xuân giai đoạn từ năm 2018 - 2020 và định hướng những năm tiếp theo; Nghị quyết quy định một số cơ chế chính sách hỗ trợ chỉnh trang đô thị tại thị trấn Nghi Xuân và thị trấn Xuân An giai đoạn 2018-2020; Nghị quyết về việc thông qua Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghi Xuân đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về Đề án một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2020.

Nhiều sáng tạo trong giám sát, khảo sát

Trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, thời gian qua hoạt động giám sát của HĐND huyện tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm, vai trò của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và từng đại biểu HĐND.

Hoạt động giám sát tại kỳ họp HĐND được quan tâm thực hiện bảo đảm đúng quy định, nhất là việc xem xét, thảo luận kỹ các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND huyện và các cơ quan tư pháp tại kỳ họp. Việc giám sát thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp trở thành một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp được cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 25 câu hỏi chất vấn trực tiếp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và các thành viên UBND huyện. Kết luận phiên chất vấn, Chủ tọa giao trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho UBND huyện và từng cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan trong việc giải quyết những vấn đề mà đại biểu HĐND huyện đã chất vấn tại kỳ họp; yêu cầu rõ thời gian báo cáo kết quả giải quyết, nên các vấn đề chất vấn đã được quan tâm, giải quyết cơ bản.

Hoạt động giám sát thường xuyên được tăng cường, tập trung vào việc giám sát UBND huyện, các cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn trong việc ban hành quyết định, kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua tại các kỳ họp và kịp thời báo cáo tại phiên họp hàng tháng của Thường trực HĐND huyện.

Về giám sát chuyên đề: Tính đến cuối năm 2018, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện khóa XX đã tổ chức thành công 15 cuộc giám sát chuyên đề. Nội dung các cuộc giám sát chuyên đề đều có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực còn nhiều hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện nhà. Hình thức và phương pháp giám sát chuyên đề từng bước được đổi mới, từ khâu xây dựng, ban hành quyết định, chương trình, kế hoạch giám sát, triển khai thực hiện kế hoạch giám sát đến kết luận và kiến nghị giám sát. Đổi mới rõ nét nhất là việc các kiến nghị sau giám sát đều được theo sát đến cùng, đồng thời tiến hành tiếp các cuộc khảo sát, nắm tình hình việc thực hiện các kết luận giám sát đối với các cơ quan, đơn vị một cách cụ thể, sát thực và có báo báo tại các phiên họp của Thường trực HĐND huyện, qua khảo sát, nhìn chung hầu hết các kiến nghị sau giám sát đều được các cơ quan, đơn vị tiếp thu và từng bước giải quyết một cách nghiêm túc và có hiệu quả.

Có thể khẳng định, hoạt động giám sát của HĐND huyện suốt thời gian qua đã bám sát định hướng của Huyện ủy, nghị quyết của HĐND huyện và bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Thông qua giám sát, HĐND huyện đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, đồng thời kiến nghị giải pháp nhằm khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Thường xuyên quan tâm theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của cơ quan có thẩm quyền, đã hạn chế được tình trạng các kết luận sau giám sát thực hiện nửa vời hoặc rơi vào im lặng... đảm bảo các kiến nghị sau giám sát được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu, trong những năm qua HĐND huyện Nghi Xuân đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò của HĐND, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra. Đặc biệt năm 2018 đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới và cũng là huyện đầu tiên của tỉnh nhà đạt chuẩn nông thôn mới.

Hoàng Hữu Hiệp - Phó Chủ tịch HĐND huyện Nghi Xuân

    Ý kiến bạn đọc