Thị xã Kỳ Anh: Thực hiện tốt Nghị quyết 61/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh
EmailPrintAa
13:59 17/12/2018

Trong những năm qua, cùng với sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; các cấp, các ngành có liên quan sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền thị xã nên công tác quản lý nhà nước về đất đai và môi trường chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần khai thác và phát huy có hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, qua giám sát của HĐND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về đất đai và môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016, trên địa bàn thị xã vẫn còn một số điểm hạn chế cần khắc phục.

Sau khi được Nghị quyết của HĐND tỉnh chỉ ra những hạn chế và đưa ra các giải pháp để khắc phục, thị xã Kỳ Anh đã chủ động, tích cực thực hiện các mục tiêu nghị quyết đã ban hành. Trước hết để thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê đất đai có hiệu quả; ngay từ đầu năm UBND thị xã Kỳ Anh đã phối hợp với các sở ban ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo đúng theo quy định. Do đó, trong 6 tháng đầu năm 2018 UBND thị xã Kỳ Anh đã trình và được HĐND tỉnh thông qua 68 danh mục công trình dự án cần thu hồi đất, với tổng diện tích 192,21ha; 36 danh mục công trình dự án chuyển mục đích sử dụng đất, với tổng diện tích 81,64ha; UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, 160 danh mục công trình dự án, với tổng diện tích 651,51ha. Đối với 6 tháng cuối năm 2018, UBND thị xã tiếp tục trình và được HĐND tỉnh thông qua 36 công trình dự án, trong đó có 23 danh mục công trình dự án cần thu hồi đất, với tổng diện tích 62,53ha; 13 danh mục công trình dự án chuyển mục đích sử dụng đất, với tổng diện tích 12,39ha. Trình và được UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất, 48 danh mục công trình dự án, với tổng diện tích 182ha.

Đối với công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSD), trong 10 tháng đầu năm 2018, đã tiếp nhận 5.544 hồ sơ. Công tác cấp đổi GCNQSD đất và hoàn thiện bản đồ địa chính sau cấp GCNQSD đất, trong 10 tháng 2018, đã phối hợp với UBND xã Kỳ Ninh, Kỳ Hoa, Kỳ Hà đã tiến hành đối chiếu toàn bộ hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất với bản đồ địa chính. Tiến hành đối chiếu 1.374 hồ sơ tại xã Kỳ Hoa và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phúc tra xong, chờ phê duyệt bản đồ sau cấp giấy; xã Kỳ Ninh 2.581 hồ sơ, xã Kỳ Hà 884 hồ sơ gửi số liệu cho đơn vị tư vấn chỉnh sửa để tiến hành phúc tra. Về giao GCNQSD đất sau cấp đổi, UBND thị xã đã thực hiện đồng thời ba phương án: giao UBND các xã, phường thu hồi GCNQSD đất cũ để kiểm tra, đối chiếu giao GCNQSD đất mới cho người sử dụng đất; phối hợp với các tổ chức tín dụng để đổi GCN và UBND thị xã giao phòng chuyên môn đổi trực tiếp cho người sử dụng đất tại hội trường UBND các xã, phường. Đến nay đã giao 7.584 GCN/8.087 GCN đã cấp. Như vậy vẫn còn 503 GCN đã cấp nhưng chưa giao GCNQSD đất mới cho người sử dụng đất.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh khảo sát việc sản xuất nước tình khiết tại Công ty TNHH Hoàng Hà, thị xã Kỳ Anh

Đối với lĩnh vực môi trường, UBND thị xã đã ban hành quy định mức giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã để tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. Sau khi có đơn giá mới, UBND thị xã đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, điều chỉnh đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn cho phù hợp đơn giá mới. Trong năm 2018, UBND thị xã Kỳ Anh đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị xã. Phối hợp Đoàn công tác của Tổng cục Môi trường kiểm tra tiến độ thực hiện các biện pháp cải thiện bảo vệ môi trường và giám sát chặt chẽ vận hành lò cao số 2 Nhà máy thép Formosa. Chỉ đạo các xã, phường tập trung thu dọn rác thải, vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, kiểm tra rà soát tình hình rác thải ứ đọng và các điểm xử lý rác không để tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra trên địa bàn thị xã.

Dù đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-HĐND của HĐND tỉnh nhưng qua thực tế hiện nay thị xã còn gặp một số khó khăn vướng mắc như: Số lượng biên chế chưa đảm bảo theo vị trí việc làm quy định; từ khi thành lập thị xã Kỳ Anh đến nay Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất của thị xã chưa được thành lập dẫn đến quá tải trong thực hiện nhiệm vụ, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả công tác quản lý nhà nước. Công tác theo dõi biến động chưa thực hiện theo đúng theo quy định do chưa có hệ thống phần mềm về cơ sở dữ liệu quản lý đất đai. Vấn đề xử lý rác thải trên địa bàn đang là một vấn đề bức xúc, tình trạng đổ rác thải bừa bãi đặc biệt là dọc ven các trục đường giao thông, cầu cống, ao hồ, sông suối vẫn còn xảy ra làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường. Công tác xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên chưa thực sự hiệu quả, chưa huy động được sức mạnh của toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; ý thức bảo vệ môi trường vẫn chưa trở thành thói quen, nếp sống của đa số dân cư. Việc đầu tư xây dựng các công trình xử lý môi trường trong chăn nuôi còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành, thị xã Kỳ Anh sẽ thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống bộ máy của ngành Tài nguyên môi trường trong đó tập trung rà soát đánh giá để sắp xếp, luân chuyển cán bộ theo đúng sở trường công tác, đặc biệt là cán bộ địa chính cấp xã phường. Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh sớm cho thành lập Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất để giải quyết công việc.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực của ngành. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính từ thị xã đến cơ sở, rà soát, đánh giá thực trạng thủ tục hành chính, công bố kịp thời và công khai đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định, giải quyết hồ sơ nhanh, kịp thời; triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Duy trì đường dây nóng tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh về hoạt động của cán bộ ngành.

Thứ ba, tập trung thanh tra công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nhất là môi trường trong chăn nuôi, tăng cường công tác kiểm tra trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và nuôi trồng thủy sản; Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường tại một số xã, phường; Kiểm tra, rà soát hoạt động khoáng sản trên địa bàn, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và chấp hành pháp luật về tài nguyên nước tại các đơn vị sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Thứ tư, tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển quỹ đất, xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 2012 - 2020 đã được HĐND tỉnh thông qua và đẩy mạnh công tác giao đất, cho thuê đất để tăng thu ngân sách. Tập trung giao GCNQSD đất sau cấp đổi và cấp GCNQSD đất cho các trường hợp tồn đọng tái định cư sau khi có giải pháp tháo gỡ vướng mắc.

Thứ năm, đẩy nhanh tiến độ, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xây dựng giá đất cụ thể; đấu giá quyền sử dụng đất. Phối hợp Sở Tài nguyên & Môi trường thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng đất và chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của một số tổ chức sử dụng đất trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn thị xã một cách có hiệu quả.

Nguyễn Quang Tú

    Ý kiến bạn đọc