Hội LHPN Hà Tĩnh: Phát huy vai trò của tổ chức Hội trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
EmailPrintAa
09:46 09/04/2021

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Tĩnh là một tổ chức chính trị - xã hội, có vai trò rất quan trọng trong công tác phụ nữ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng. Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 đã khẳng định “Công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng gia đình. Trong đó, hạt nhân lãnh đạo là các cấp ủy đảng, trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu là cơ quan quản lý nhà nước các cấp, vai trò chủ thể là phụ nữ mà nòng cốt là các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”. Có thể nói trong nhiều năm qua, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức nhiều chương trình hoạt động phù hợp và đổi mới, sáng tạo như tích cực tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền ban hành các Chỉ thị, chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, đề án của Chính phủ tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển. Hội đã phát động nhiều phong trào thi đua động viên, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ được các tầng lớp phụ nữ tham gia sôi nổi. Từ phong trào thi đua, nhiều điển hình phụ nữ tiêu biểu đã được các cấp Hội phát hiện, lựa chọn giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho Đảng.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng cho hơn 300 đại biểu là nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; nữ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước kỳ bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN Hà Tĩnh đã phát huy vai trò, chủ động, tích cực triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực: Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử các cấp và các cơ quan liên quan, Kế hoạch 880/KH-ĐCT ngày 23/7/2020 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN; ban hành Hướng dẫn số 537/HD-BTV ngày 24/2/2021 về công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 triển khai đến các cấp Hội. Nâng cao vai trò, trách nhiệm đại diện của tổ chức Hội trong tham gia các tổ chức bầu cử địa phương và các hội nghị hiệp thương một cách tích cực, hiệu quả; chủ động tham mưu, giới thiệu, đề xuất phụ nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Để góp phần tổ thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh đang tích cực lồng ghép tại các cuộc sinh hoạt hội tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ biết và hiểu đầy đủ luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; mục đích, vai trò, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; đặc biệt là nguyên tắc bầu cử; tuổi được tham gia bầu cử và tuổi được tham gia ứng cử; tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đã được qui định trong Luật tổ chức chính quyền địa phương; quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc ứng cử, đề cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân; nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu; tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ, gia đình, người thân tích cực đi bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Hội LHPN tỉnh đã chú trọng chỉ đạo các cấp Hội rà soát, thông kê, phát hiện và chủ động giới thiệu cán bộ nữ, phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực với cấp ủy và các cơ quan liên quan đưa vào nguồn ứng cử viên Hội đồng nhân dân các cấp. Xây dựng kế hoạch tạo nguồn và bồi dưỡng ứng cử viên, nhất là các nữ ứng cử viên lần đầu tham gia HĐND các cấp. Hội đã thường xuyên tuyên truyền, động viên chị em nỗ lực phấn đấu, tự trang bị các kiến thức, kỹ năng, chuẩn hóa chức danh về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; tận tâm, tận lực với công việc, vượt lên rào cản của định kiến giới, vượt lên chính bản thân để khẳng định mình.

Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, huyện, xã. Qua đó nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để các nữ ứng cử viên xây dựng chương trình hành động cụ thể khi tham gia tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, tự tin và tạo được sự ủng hộ của cử tri; tham gia các hội nghị tiếp xúc với các cơ quan truyền thông.

Hội viên Hội LHPN huyện Thạch Hà trao đổi về danh sách bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (Ảnh tư liệu)

Bên cạnh đó, cán bộ chủ chốt Hội LHPN các cấp đã phát huy tốt vai trò là thành viên Ủy ban bầu cử cùng cấp. Theo thống kê, đến nay cán bộ Hội vào Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh có 1 thành viên; tại 13 Ủy ban Bầu cử cấp huyện có 13 cán bộ hội tham gia; 216 Ủy ban Bầu cử cấp xã có 216 cán bộ hội tham gia. Các đồng chí cán bộ Hội được tham gia vào Ủy ban bầu cử các cấp đã vận dụng có hiệu quả và đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới trong các hoạt động ứng cử, giới thiệu và hiệp thương bầu cử tại các Hội nghị hiệp thương để giới thiệu, thảo luận và thống nhất danh sách nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn các cấp Hội giám sát việc thực hiện khoản 1, khoản 3 Điều 8 và khoản 1, khoản 2 Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ và Nhân dân.

Ngày bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp đang đến gần, trong những ngày này, Hội LHPN các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình đang chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với các đối tượng phụ nữ, nhất là hội viên ở những nơi vùng sâu, vùng xa của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên, các tầng lớp phụ nữ ở địa phương về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền về bình đẳng giới; về vị trí, vai trò đóng góp của phụ nữ trong xã hội. Cùng với đó, Hội LHPN tỉnh còn tập trung tuyên truyền về những đóng góp của các nữ ĐBQH, nữ đại biểu HĐND các cấp đối với địa phương nhằm nâng cao trách nhiệm và niềm tin của cộng đồng đối với các nữ ứng cử viên. Các cấp hội phụ nữ còn vận động hội viên, phụ nữ trực tiếp đi bầu cử, sáng suốt lựa chọn ứng cử viên đủ tiêu chuẩn làm ĐBQH và HĐND các cấp; cung cấp cho hội viên, phụ nữ các thông tin liên quan đến bầu cử như: Thông tin về danh sách ứng cử viên, số lượng đại biểu được bầu; ngày giờ địa điểm bỏ phiếu và các nguyên tắc cần nhớ khi đi bầu cử; nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử trước khi bỏ phiếu; các tiêu chí để lựa chọn người đại biểu xứng đáng

Nguyễn Thị Việt Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

    Ý kiến bạn đọc