Phát huy vai trò của MTTQ các cấp, làm tốt công tác hiệp thương bảo đảm các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp
EmailPrintAa
08:32 09/04/2021

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là hình thức dân chủ trực tiếp, là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Hà Tĩnh, đến thời điểm hiện nay, trên cơ sở các văn bản của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo bầu cử của MTTQ tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn, khung kế hoạch gửi về cơ sở triển khai thực hiện.

Ban chỉ đạo bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 họp triển khai công tác bầu cử

Với chức năng nhiệm vụ của mình, MTTQ các cấp tập trung hướng dẫn tổ chức các hội nghị hiệp thương; tổ chức các hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú; tổ chức tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; hướng dẫn công tác tuyên truyền bầu cử; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư về bầu cử; công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử theo từng lộ trình cụ thể. Trong đó việc tổ chức các hội nghị hiệp thương là nội dung hết sức quan trọng trong quá trình, quy trình tổ chức bầu cử. Tính đến nay, Mặt trận tổ quốc tỉnh đã ban hành trên 20 văn bản hướng dẫn công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp tập trung hướng dẫn các hội nghị hiệp thương; tổ chức các hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú; tổ chức tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; Hướng dẫn công tác tuyên truyền bầu cử; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư về bầu cử; công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử theo từng lộ trình cụ thể. MTTQ tỉnh đã tổ chức 6 cuộc tập huấn cho cán bộ MTTQ các cấp từ tỉnh đến cơ sở với số lượng mỗi đợt trên 250 lượt người tham gia. Quy trình, chất lượng, hồ sơ các hội nghị hiệp thương đảm bảo theo quy định, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến giới thiệu là 120 người, cấp huyện là 812 người, cấp xã 9.544 người. Để bảo đảm dân chủ và lựa chọn được những người tiêu biểu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành ba lần. Hội nghị lần thứ Nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND (được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 3/2/2021 đến ngày 17/2/2021); Hội nghị lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ (xong trước ngày 19/3/2021); Hội nghị lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức (xong trước ngày 18/4/2021).

MTTQ các cấp trong toàn tỉnh chuẩn bị chu đáo, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng luật các bước trong quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; bảo đảm về tiêu chuẩn đồng thời đáp ứng yêu cầu về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp. Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát huy vai trò chủ trì trong việc chuẩn bị, điều hành các hội nghị hiệp thương, tạo điều kiện để các đại biểu tham dự hiệp thương được có đầy đủ thông tin, được trao đổi, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của mình và có quyết định đúng đắn. Tổ chức các hình thức trao đổi, bàn bạc trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên cùng cấp để hội nghị hiệp thương có sự tập trung trí tuệ của các thành viên khối Mặt trận, tăng cường trao đổi dân chủ để lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn mà pháp luật đã quy định, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Kỳ Anh

Bên cạnh đó, để đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện và chất lượng người được giới thiệu ứng cử thông qua các hội nghị hiệp thương theo quy định, MTTQ các cấp hướng dẫn cụ thể các nội quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nơi làm việc, công tác; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là Mặt trận Tổ quốc cấp xã, phường, thị trấn trong tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để giới thiệu, nhận xét, tín nhiệm người ứng cử trước khi hiệp thương lần thứ ba giới thiệu danh sách người ứng cử. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các ứng viên tham gia bảo đảm số dư theo đơn vị bầu cử. Phát huy vai trò của Mặt trận trong tổ chức các hội nghị để người ứng cử đại biểu vận động tranh cử theo đúng quy định của pháp luật.

Các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục được chỉ đạo, thực hiện chặt chẽ, bảo đảm dân chủ theo đúng quy định của pháp luật. Chất lượng, hiệu quả của các hội nghị hiệp thương tác động lớn đến chất lượng công tác chuẩn bị, giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Mỗi một khâu, một bước hiệp thương là một bước rà soát, sàng lọc cán bộ, bước kiểm nghiệm lại chất lượng chuẩn bị, giới thiệu của cấp ủy về danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Do vậy, công tác hiệp thương cần được chỉ đạo, lãnh đạo chặt chẽ từ các cấp ủy, đồng thời đề cao trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong tổ chức các hội nghị hiệp thương. Thực tiễn bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các kỳ trước cho thấy, nếu chuẩn bị tốt, thận trọng, khách quan, đúng quy trình, thủ tục thì sẽ lựa chọn được những người thực sự tiêu biểu, có đủ đức, đủ tài, xứng đáng vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Ngược lại, nếu chuẩn bị không kỹ sẽ không giới thiệu được người xứng đáng có thể ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp.

Bên cạnh đó, phải dựa vào Nhân dân, phát huy vai trò của Nhân dân trong công tác cán bộ; các cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần căn cứ vào quy định của Luật Bầu cử, tập trung chỉ đạo, triển khai thật tốt, thực chất các hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội. Hội nghị cử tri cần có sự tham gia đông đảo các cử tri, tạo môi trường dân chủ để các cử tri thẳng thắn trình bày các nhận xét, đánh giá đối với các ứng cử viên dự kiến, bảo đảm mỗi một cuộc họp cử tri thật sự là sinh hoạt dân chủ của người dân. Các ý kiến nhận xét, đánh giá của cử tri cần được phản ánh đầy đủ, khách quan, chính xác, nghiên cứu tiếp thu, cân nhắc toàn diện để quyết định việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Song song với quá trình chuẩn bị, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, MTTQ các cấp cần đặc biệt quan tâm công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh liên quan đến công tác bầu cử theo quy định, nhất là những khiếu nại, tố cáo liên quan đến người được giới thiệu ứng cử. Phối hợp với Ủy ban bầu cử các cấp, các cơ quan làm tốt việc tuyên truyền, giải quyết những vướng mắc, thắc mắc của người ứng cử, của cử tri. Đây là tiền đề quan trọng, quyết định đến chất lượng đại biểu, thành công của cuộc bầu cử.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sẽ được tổ chức vào tháng 5-2021 trên địa bàn Hà Tĩnh thành công tốt đẹp, việc tổ chức các Hội nghị hiệp thương của MTTQ các cấp có ý nghĩa rất quan trọng, phải đảm bảo khách quan, công tâm, vô tư, chính xác, qua đó giới thiệu, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; đại diện tiếng nói của Nhân dân, cử tri tại diễn đàn Quốc hội, HĐND các cấp; đồng thời bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý./.

Hoàng Anh Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

    Ý kiến bạn đọc