Cơ cấu tổ chức bộ máy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Nhiệm kỳ 2011-2016)
EmailPrintAa
09:48 24/10/2018

Cơ cấu tổ chức bộ máy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Nhiệm kỳ 2011-2016)

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

Trần Viết Hậu

Chánh Văn phòng

Mail: viethau.dbnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0919.969.758

Nguyễn Hoàng Cầm

Phó Chánh Văn phòng

hoangcam.hdnd@hatinh.gov.vn

Nguyễn Thị Việt Hà

Phó Chánh Văn phòng

vietha.dbnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0913048257

Nguyễn Huy Hùng

Phó Chánh Văn phòng

huyhung.dbnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0977887755

PHÒNG TỔNG HỢP

Mai Đình Nông

Trưởng phòng

Mail: maidinhnong.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT; 0912.037.063

Bùi Thị Hồng Sâm

P. Trưởng phòng

Mail: buihongsam.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0983.070.404

Phan Trung Kiên

P. Trưởng phòng

Mail: phanxuankien.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT; 0945.235.666

Nguyễn Việt Dũng

Chuyên viên

Mail: nguyenvietdung.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT; 0978.586.342

Đặng Thế Anh

Chuyên viên

Mail: dangtheanh.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT; 0913.936.186

Trương Quang Đức

Chuyên viên

Mail: truongquangduc.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0934.477.299

Lê Ngọc Hà

Chuyên viên

Mail: lengocha.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0912.070.574

Trương Thị Liên

Chuyên viên

Mail: truongthilien.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0948. 139.488

Đặng Thị Quỳnh

Chuyên viên

Mail: dangthiquynh.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT; 0948.802486

PHÒNG HC-TC-QT

Nguyễn Đình Tình

Trưởng phòng

Mail: nguyendinhtinh.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0903.450.268

Trần Đình Thắng

P. Trưởng phòng

Mail: trandinhthang.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0913.071.132

Vũ Thế Vinh

P. Trưởng phòng

Mail: vuthevinh.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT; 0973.993.399

Lê Thị Hà

Văn thư

hdndtinh@hatinh.gov.vn

02393.853032

Fax: 02393.859162

TRUNG TÂM THÔNG TIN

Trần Đình Tuấn

Giám đốc

Mail: trandinhtuan.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0913.294.216

Hoàng Văn Nam

Chuyên viên

Mail: hoangvannam.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT; 0982.467.535

Đặng Xuân Nam

Chuyên viên

Mail: dangxuannam.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0913.933.778

Hồ Thị Thu Hiền

Chuyên viên

Mail: hohien.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0975.891.954

Nguyễn Thị Xuân Hòa

Chuyên viên

Mail: nguyenxuanhoa.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0972.533.366

Lưu Văn Thành

Chuyên viên

Mail: luuvanthanh.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0917.356.722

Lê Thị Huyền Trang

Chuyên viên

Mail: lehuyentrang.hdnd@hatinh.gov.vn

ĐT: 0948.279.587


    Ý kiến bạn đọc