HĐND huyện Hương Sơn hoàn thành giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh
EmailPrintAa
14:58 25/09/2023

Thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Hương Sơn đã triển khai giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023. Đoàn giám sát của HĐND huyện đã tiến hành giám sát tại 8/25 xã, thị trấn; công tác giám sát đảm bảo đúng nội dung, mục đích, kế hoạch đã đề ra.

Đoàn giám sát tại xã Sơn Long...

Theo đó, Đoàn đã tiến hành giám sát tại các xã Sơn Long, Sơn Bằng, Sơn Lễ, Sơn Hàm, Sơn Châu, Quang Diệm, Kim Hoa và thị trấn Tây Sơn. Qua giám sát cho thấy, các địa phương đã ban hành nhiều văn bản để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện. Đồng thời, các đơn vị đã thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện từng chỉ tiêu, đảm bảo kế hoạch. Trong 9 tháng đầu năm 2023, các xã có từ 8-13/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó các chỉ tiêu đạt và vượt chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp, diện tích, sản lượng lương thực, tổng đàn gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả; có một số địa phương đạt, vượt chỉ tiêu thu ngân sách, tỷ lệ người dân tham gia BHYT, điểm chuẩn quốc gia về y tế, giáo dục...

Đoàn giám sát tại xã Quang Diệm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua giám sát, HĐND huyện đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế tại các địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023. Đồng thời đề nghị các xã, thị trấn tiếp tục soát xét, đánh giá lại các chỉ tiêu đúng thực chất, đề ra các giải pháp sát với tình hình thực tế để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian còn lại của năm; triển khai thực hiện có hiệu quả 16 chỉ tiêu mà huyện đã đề ra; tập trung lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, xây dựng cụm dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”; thực hiện hiệu quả công tác tích tụ ruộng đất; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà thầu để thi công các dự án lớn trên địa bàn…

Bích Hường

    Ý kiến bạn đọc