Tài liệu kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
16:32 26/04/2024

Chương trình kỳ họp

CÁC BÁO CÁO,TỜ TRÌNH UBND TỈNH

159/TTr-UBND. Tờ trình bề việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Nhà máy chế biến gỗ rừng trồng VBE Hương Khê

- Dự thảo nghị quyết

149. Đề nghị ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục,
thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo nghị quyết

157/TTr-UBND. Tờ trình  t hông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025

- Dự thảo nghị quyết

142/TTr-UBND. Tờ trình thông qua hồ sơ Điều chỉnh nhiệm vụ và đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch biển Lộc Hà, tỷ lệ 1/2.000

- Dự thảo nghị quyết

141/TTr-UBND. Tờ trình Về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ (bổ sung) từ năm 2024

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

135/TTr-UBND. Tờ trình kèm dự thảo nghị quyết v ề việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư
vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024

176/TTr-UBND. Tờ trình Về việc đề nghị giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2024

- Dự thảo nghị quyết

174/TTr-UBND. Tờ trình Về việc đề nghị phê duyệt bổ sung biên chế giáo viên mầm non và phổ thông công lập tỉnh Hà Tĩnh năm học 2023-2024

- Dự thảo nghị quyết

165/TTr-UBND V/v đề nghị thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 172/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

- Dự thảo nghị quyết

164/TTr-UBND. Tờ trình v ề việc ban hành Nghị quyết cho ý kiến về Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2024 trên địa bàn tỉnh


- Dự thảo nghị quyết

- Dự thảo bảng giá đất

181/TTr-UBND. Tờ trình đ ề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

- Dự thảo nghị quyết

179. TTr-UBND. Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2023-2024

- Dự thảo nghị quyết

174/TTr-UBND. Tờ trình Về việc đề nghị phê duyệt bổ sung biên chế giáo viên mầm non và phổ thông công lập tỉnh Hà Tĩnh năm học 2023-2024

- Dự thảo nghị quyết

186/TTr-UBND. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết  về việc quyết định chủ trương đầu tư, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024

BÁO CÁO THẨM TRA CÁC BAN HĐND

BAN PHÁP CHẾ

207/TTr-HĐND. Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

208/BC-HĐND. Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt bổ sung biên chế giáo viên mầm non và phổ thông công lập tỉnh Hà Tĩnh năm học 2023 - 2024

209/BC-HĐND. Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2024

BAN KINH TẾ NGÂN SACH

212/BC-HDDND. Báo cáo t hẩm tra việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024

213/BC-HĐND. Báo cáo t hẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

215/BC-HĐND. Báo cáo t hẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

216/BC-HĐND. Báo cáo t hẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh

217/BC-HĐND. Báo cáo t hẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2024

218/BC-HĐND. Báo cáo t hẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết về Điều chỉnh Nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch biển Lộc Hà, tỷ lệ 1/2.000

219/BC-HĐND. Báo cáo t hẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 172/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

220/BC-HĐND. Báo cáo t hẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết cho ý kiến về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

221/BC-HĐND. Báo cáo t óm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách

BAN VĂN HÓA XÃ HỘI

204/BC-HĐND. Báo cáo t hẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

206/BC-HĐND. Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết v ề mức thu học phí từ năm học 2023-2024

Tải toàn bộ tài liệu

BBT

    Ý kiến bạn đọc