Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề
EmailPrintAa
15:19 02/04/2024

Sáng ngày 02/4, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Phạm Xuân Phú - Chánh Văn phòng, Bí Thư Đảng ủy và đồng chí Phạm Nghĩa - Phó Trưởng ban Pháp chế, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị
Đại biểu dự họp

Cùng dự có đại diện các Ban HĐND tỉnh và  toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Hội nghị đã được nghe Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND  tỉnh trình bày tóm tắt báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Phạm Nghĩa - Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tiinh trình bày tóm tắt báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trên cơ sở nội dung báo cáo, Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận, phân tích kĩ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Các đảng viên thống nhất cao với nội dung báo cáo. Khẳng định trong 3 năm 2021 - 2026, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm được thực hiện theo các kế hoạch, hướng dẫn của các cấp ủy đảng cấp trên, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức tuyên truyền thực hiện Kết luận lồng ghép với tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị khác của Đảng; chỉ đạo và giao các chi bộ trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Thái Văn Sinh  - Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh phát biểu

Triển khai hiệu quả các chủ đề hàng năm. Trong 03 năm, Đảng ủy đã tuyên dương 06 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giới thiệu và được BTV Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, BCH Đảng bộ tỉnh tuyên dương 01 cá nhân là gương điển hình giai đoạn 2016 - 2021 .

Tổ chức điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, 3, 4, 5, 6 khóa XIII của Đảng; Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chủ đề hàng năm; Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy; Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Tỉnh ủy tổ chức; Hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn tỉnh năm 2022; các hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối tổ chức.

Đồng chí Trần Đình Trọng – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu

100% cán bộ, đảng viên được tham gia Hội nghị quán triệt Kết luận số 01-KL/TW và các hội nghị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, cán bộ, đảng viên đều nhận thức được những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó có ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống, phục vụ tốt cho cuộc sống và công tác tại nơi làm việc cũng như khi đi cơ sở, tiếp xúc với cử tri và Nhân dân.

Trong 3 năm qua, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng làm tốt công tác tham mưu, phục vụ cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia 12 kỳ họp Quốc hội (07 kỳ họp thường kỳ, 05 kỳ họp bất thường); tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 18 kỳ họp (Kỳ họp thứ nhất, 6 kỳ họp thường lệ và 11 kỳ họp chuyên đề); qua đó ban hành 205 nghị quyết đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ; trong đó có 64 nghị quyết quy phạm và 141 nghị quyết cá biệt; chất lượng các nghị quyết ngày càng được nâng lên, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả và khả thi. Thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức 12 cuộc giám sát, 01 cuộc khảo sát tại các sở, ngành, địa phương, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tham mưu Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 11 cuộc giám sát chuyên đề; gần 100 cuộc giám sát thường xuyên, khảo sát, làm việc với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan. Các cuộc giám sát, khảo sát đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực được cử tri và Nhân dân quan tâm; phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, đi sâu đi sát vào đời sống Nhân dân, đồng hành cùng với các cơ quan quản lý nhà nước khắc phục những khó khăn bất cập, góp phần đưa chính sách vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân.

Đồng chí Trương Thị Liên – Trưởng phòng TH- TT- DN phát biểu

Về những khó khăn, hạn chế: Trong 03 năm Đảng bộ triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW là giai đoạn Văn phòng có sự thay đổi, biến động về tổ chức bộ máy, dẫn đến một số khó khăn nhất định trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chi ủy và lãnh đạo các chi bộ có nội dung chưa sâu sát, toàn diện; một số nội dung triển khai thực hiện chất lượng chưa cao.

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuy đã được Đảng ủy cơ quan, các chi bộ quan tâm, song chưa nhân rộng được nhiều gương điển hình tiên tiến; một số cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thực hiện cam kết chưa thực sự hiệu quả. Việc học tập và làm theo Bác về tác phong, lề lối còn hạn chế; một số cá nhân chưa thực sự tự giác, chủ động, khoa học trong công việc; kỹ năng công tác, sự phối hợp trong hoạt động công vụ còn hạn chế; tính chủ động, sáng tạo chưa cao. Một số ít đảng viên ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc chưa nghiêm. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện của cấp ủy chi bộ, đảng bộ có nội dung chưa thường xuyên.

Sau phần thảo luận, Hội nghị đã thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới: (1) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ”; tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. (2) Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chuyên đề gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. (3) Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề ở đảng bộ, các chi bộ; quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. (4) Gắn việc đăng ký làm theo với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ”; xác định việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm. (5) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Hội nghị đã tiến hành tuyên dương, khen thưởng 01 tập thể và 5 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cũng tại Hội nghị này, Đảng ủy đã phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng lần thứ tư, năm 2024.

Đồng chí Phạm Xuân Phú - Chánh Văn phòng, Bí Thư Đảng  ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và  HĐND tỉnh phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phạm Xuân Phú cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện, chỉ đạo sâu sát của Đảng đoàn HĐND, Tổ đảng Đoàn ĐBQH; ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của các chi bộ thuộc Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các chi bộ tiếp tục duy trì nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; đưa nội dung các chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề ở đảng bộ, các chi bộ; quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; nhắc nhở các gương điển hình đã được tôn vinh tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, xứng đáng là những tấm gương để mọi người soi vào cùng phấn đấu, từ đó tạo sức lan tỏa, nhân rộng thêm các điển hình khác.

Đồng chí Bí thư nhấn mạnh Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng lần thứ tư, năm 2024 có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đề nghị các đảng viên tích cực hưởng ứng.

Tại hội nghị này đã tuyên dương 01 tập thể và 05 cá nhân tiêu biểu của Đảng bộ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Trương Liên - Xuân Hoa

    Ý kiến bạn đọc