Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề trong các Chi bộ
EmailPrintAa
17:54 05/08/2021

Chiều 5/8/2021, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Văn Kỳ đã dự và chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề “Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Chi bộ Công tác HĐND thuộc Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh.

Cùng dự có nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, nguyên Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ; đại diện các tổ chức Hội, đoàn thể thuộc cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tại cuộc sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên đã cùng nhau nghiên cứu những vấn đề cốt lõi của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nghị quyết số 33-NQ/TW. Tiếp tục chỉ đạo, biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học và với yêu cầu giáo dục, đào tạo. Vai trò của “người đứng đầu”. Gắn “xây” với “chống”; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ. Chỉ thị 05 -CT/TW không giới hạn thời gian thực hiện.

Chi Ủy viên Chi bộ Công tác HĐND Trương Thị Liên trình bày chuyên đề Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, khoa học, thiết thực, có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, công chức và người lao động.

Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga: Quan điểm của Hồ Chí Minh trong công tác đi cơ sở, vận dụng trong hoạt động của Đại biểu dân cử.

Đảng viên Đặng Xuân Nam: Vận dụng quan điểm Đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng chống dịch covid - 19 hiện nay.

Các chi bộ trực thuộc đã tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung phong phú, ý nghĩa. Đảng ủy Văn phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, các đoàn thể tích cực tham gia các cuộc thi, các phòng trào và đạt nhiều kết quả nổi bật...

Phó Bí thư Chi bộ Công tác HĐND Lê Ngọc Hà: Cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ .

Đảng viên Đặng Quỳnh Thơ: Tiếp tục vận dụng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đổi mới phong cách lề lối làm việc của cán bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh.

Trong 5 năm qua, 100% cán bộ, công chức và người lao động cơ quan hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có nhiều đồng chí đạt danh hiệu thi đua (trên 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 3 người đạt Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh) và được khen thưởng các cấp (3 người được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động, 9 người được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 19 người bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ phát biểu chỉ đạo tại cuộc sinh hoạt.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đánh giá cao chủ đề sinh hoạt chuyên đề và các tham luận của đảng viên trong Chi bộ. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh và các Chi bộ trực thuộc cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua; chú trọng phát hiện xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến với nhiều nội dung sát thực tiễn, có chất lượng và có sức lan tỏa.

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chuyên đề gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ, đảng bộ; quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Duy trì và thực hiện tốt việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu. Xác định việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII quy định về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Lưu Thành

    Ý kiến bạn đọc