Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh - Chặng đường 28 năm xây dựng và trưởng thành
EmailPrintAa
15:08 21/09/2021

Với phương châm “Kịp thời, chính xác, chất lượng và hiệu quả”, dù trải qua nhiều thay đổi, biến động về mô hình tổ chức bộ máy, song Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh vẫn luôn khẳng định được vai trò, vị thế, tầm quan trọng của mình trong bộ máy Văn phòng hành chính Nhà nước nói chung và cơ quan tham mưu, giúp việc cho bộ máy dân cử nói riêng.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Phạm Xuân Phú: Văn phòng cần tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống, làm tốt vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.

Nhìn lại chặng đường 28 năm qua (24/9/1993-24/9/2021), Văn phòng đã trải qua 06 lần tách nhập: Năm 1993 được tách ra từ Văn phòng UBND tỉnh với tên gọi ban đầu là Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; đến năm 2004, được chia tách thành 2 Văn phòng (Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh); năm 2008, hợp nhất thành một Văn phòng; năm 2016 tiếp tục được chia tách thành 2 Văn phòng. Năm 2018, thực hiện chủ trương thí điểm hợp nhất 3 văn phòng thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Sau 02 năm hoạt động, ngày 01 tháng 01 năm 2021, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh được thành lập (tách ra từ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh) và chính thức đi vào hoạt động với bộ máy gồm Lãnh đạo Văn phòng và 04 phòng chuyên môn. Tổ chức Đảng và các đoàn thể cũng được kịp thời kiện toàn, tiếp tục phát huy vai trò, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh và NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh ký kết quy chế phối hợp cung cấp thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, Văn phòng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu và phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh. Các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng thường xuyên học tập nâng cao trình độ kiến thức nhằm không ngừng nâng cao công tác tham mưu, đề xuất giúp Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương và điều hòa các hoạt động có hiệu quả; tổ chức triển khai kịp thời các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh vào thực tế ở địa phương. Công tác tham mưu của Văn phòng thể hiện rõ trên các lĩnh vực:

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khóa XIV giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), giai đoạn 2014-2018”

Tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh: Thực hiện các hoạt động tại các kỳ họp Quốc hội; hoạt động bên lề kỳ họp; tổ chức lấy ý kiến góp ý, tham gia xây dựng pháp luật; hoạt động giám sát, khảo sát của Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội tại địa phương; phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật; tiếp công dân, tiếp nhận, tham mưu xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; hoạt động tại các Ủy ban của Quốc hội mà đại biểu là thành viên và các hoạt động khác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan của Quốc hội; giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và ở địa phương; phục vụ hoạt động đối ngoại; tổ chức nghiên cứu khoa học; xây dựng, khai thác hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động; tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH các khóa, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp qua các nhiệm kỳ…

Đoàn giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh” khảo sát thực tế cơ sở Bánh đa vừng Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh).

Tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh: Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tốt các kỳ họp HĐND tỉnh, các phiên họp, phiên giải trình theo đúng quy định. Chủ động tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của ban HĐND tỉnh; đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình, quy định; cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu để đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu; tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; tham mưu chỉnh lý, hoàn thiện và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết kỳ họp HĐND tỉnh, các kiến nghị, kết luận của Thường trực HĐND, các Ban HĐND. Tham mưu HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh thực hiện tốt các cuộc giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên; khảo sát, làm việc với các địa phương, cơ quan, tổ chức trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền. Hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tiếp tục được cải tiến, ngày càng đi vào chiều sâu, hình thức, phương thức và nội dung giám sát phong phú, thời gian, cách thức tổ chức luôn được tham mưu đổi mới cho phù hợp, hiệu quả; nội dung giám sát đã tập trung vào những vấn đề bức xúc được đại biểu HĐND và cử tri quan tâm. Sau các cuộc giám sát, Văn phòng tham mưu theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

Chủ động tham mưu Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh xử lý các vấn đề quan trọng của tỉnh phát sinh giữa hai kỳ họp đảm bảo chính xác, kịp thời, hiệu quả, góp phần vào việc nâng cao công tác quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

HĐND tỉnh giám sát công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại huyện Lộc Hà.

Tham mưu Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND giữ mối liên hệ với Trung ương, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan. Cùng với đó Văn phòng thường xuyên kịp thời tham mưu Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo và tổ chức các hoạt động theo chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh; tập huấn kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp huyện, cấp xã; giao ban định kỳ của HĐND các cấp và giao ban Thường trực HĐND 06 tỉnh Bắc Trung bộ.... Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh và đại biểu dân cử; duy trì có hiệu quả chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, xuất bản Tờ thông tin, trang Website Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh.

Lãnh đạo tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trao đổi với huyện vũ quang về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn (Ảnh năm 2019).

Khẳng định vai trò quan trọng trong công tác phục vụ, Văn phòng HĐND tỉnh luôn chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các điều kiện để các kỳ họp, phiên họp, hội nghị, hội thảo, các hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh được tiến hành trang nghiêm, đảm bảo về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, lễ nghi khánh tiết, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp; đón tiếp chu đáo các đoàn khách tỉnh bạn đến tham quan và làm việc với Đoàn ĐBQH, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh. Văn phòng không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của đội ngũ công chức, người lao động. Đặc biệt những năm gần đây, Văn phòng đã tập trung xây dựng các đề án triển khai, ứng dụng CNTT vào phục vụ công tác quản lý điều hành các hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh và Văn phòng như: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động của đại biểu, tiến hành kỳ họp không giấy; đầu tư nâng cấp Trang thông tin điện tử; triển khai ứng dụng các phần mềm cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác tham mưu phục vụ nhằm thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành, xử lý công việc.

Song song với nhiệm vụ chính là tham mưu, giúp việc, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Văn phòng chú trọng trên tất cả các mặt như giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; dân vận và lãnh đạo hoạt động các đoàn thể. Qua đó củng cố tổ chức Đảng vững mạnh, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hàng năm Văn phòng bố trí cho cán bộ đi đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học và kiến thức quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức và nhân viên; thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, và người lao động.

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh trao quà ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Hương Khê.

Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Luật gia đã hoạt động tích cực, chủ động tổ chức các hoạt động hiệu quả, thiết thực. Qua đó đã phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo trong cán bộ, công chức và người lao động; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm, nhiều đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp bộ được công nhận và ứng dụng hiệu quả. Cùng với đó, Văn phòng đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện, hiến máu, nhất là việc nhận đỡ đầu trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới.

Với kết quả thành tích đạt được trong những năm qua, tập thể Văn phòng và nhiêu cá nhân đã vinh dự được đón nhận Huân Chương Lao động hạng II, hạng III; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhiều danh hiệu thi đua khác. Đảng bộ Văn phòng hàng năm đều được Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh công nhận là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Luật gia đều đạt danh hiệu tổ chức cơ sở vững mạnh, xuất sắc. Đó là niềm vinh dự, tự hào của các thế hệ cán bộ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong suốt 28 năm qua.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Văn phòng đón nhận Huân chương Lao động hạng II tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Văn phòng

Truyền thống 28 năm chắc chắn sẽ là hành trang vô cùng quý giá, thực sự là nơi để cán bộ, công chức rèn luyện phấn đấu và trưởng thành; nhiều đồng chí đã được ghi nhận, đánh gia cao và giữ các chức vụ quan trọng của tỉnh và các địa phương. Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng…”, trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của chặng đường qua, thời gian tới tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí để tiếp tục làm tốt vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử trên địa bàn./.

Phạm Xuân Phú - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

    Ý kiến bạn đọc