Tóm tắt tiểu sử đại biểu

Họ và tên khai sinh: Đào Thị Anh Nga

Khóa: Đại biểu HDND Tỉnh Khóa XVII, Đại biểu HDND Tỉnh Khóa XVIII,

Họ và tên thường gọi: Đào Thị Anh Nga

Ngày sinh: 02/09/1976

Dân tộc: Kinh

Giới tính: Nữ

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi cư trú (Nơi ở hiện nay): Số 99, đường Hải Thượng Lãn Ông, tổ 11, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Trình độ học vấn: Cử nhân chuyên ngành Quốc tế học, Thạc sĩ Chính trị học

Nghề nghiệp, chức vụ (khi trúng cử): Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện nay): Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND

Tóm tắt quá trình hoạt động cách mạng, học tập, làm việc của bản thân: Từ 01/1999 - 10/2001, Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hà Tĩnh Từ 11/2001 - 8/2003, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hà Tĩnh. Từ 9/2003 - 8/2004, Chuyên viên phòng Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh. Từ 9/2004 - 10/2005, Chuyên viên phòng Lãnh sự - Biên giới, Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh Từ 11/2005 - 4/2007, Phó Chánh Văn phòng, Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh (Từ tháng 02 năm 2006 đến tháng 5 năm 2006: Tham gia khóa học Tiếng Anh tiền giao tiếp quốc tế tại Trung tâm ngôn ngữ khu vực SEAMEO, Singapore. Từ 5/2007 - 12/2013, Trưởng phòng Lãnh sự - Biên giới, Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh Từ 01/2014 - 4/2015, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh. Từ 5/2015 -đến 7/2019, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh. Từ tháng 8/2019 đến tháng 6/2020 Ủy viên Đảng đoàn; Bí thư Chi bộ; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Tĩnh, thành viên Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Từ tháng 7/2020 đến 25/6/2021 Phó Trưởng Ban, Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Từ tháng 25/6/2021 đến nay Trưởng Ban, Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh