Tóm tắt tiểu sử đại biểu

Họ và tên khai sinh: Dương Tất Thắng

Khóa: Đại biểu HDND Tỉnh Khóa XVI, Đại biểu HDND Tỉnh Khóa XVII,

Họ và tên thường gọi: Dương Tất Thắng

Ngày sinh: 26/03/1976

Dân tộc: Kinh

Giới tính: Nam

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi cư trú (Nơi ở hiện nay): Đường Nguyễn Tuấn Thiện, tổ 2, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ học vấn: Kỹ sư mỏ địa chất

Nghề nghiệp, chức vụ (khi trúng cử): Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện nay): Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Nơi làm việc: Văn phòng UBND tỉnh

Ngày vào đảng: 18/07/2002 Ngày chính thức: 18/07/2003

Khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen của Trung ương của tỉnh khác

Kỷ luật: Không

Tóm tắt quá trình hoạt động cách mạng, học tập, làm việc của bản thân: Từ 8/2000 - 6/2002, Cán bộ kỹ thuật, Xí nghiệp Khai thác, Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. Từ 7/2002 - 10/2003, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Bí thư Đoàn thanh niên, Cán bộ phòng Mỏ, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. Từ 11/2003 - 10/2004, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Bí thư Đoàn thanh niên, Phó phòng Mỏ, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. Từ 11/2004 - 5/2009, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty TNHH Việt Lào thuộc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. Từ 6/2009 - 7/2010, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. Từ 8/2010 - 11/2013, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. Từ năm 2011 - 2013: Học Thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Từ 12/2013 - 9/2015, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh. Từ 10/2015 - 20/4/2016, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh. Từ ngày 21/4/2016 đến nay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh