Nhiều nghị quyết quan trọng được thông qua tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII
EmailPrintAa
04:23 18/03/2021

Sáng 18/3/2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức Kỳ họp thứ 19 để xem xét các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Các đồng chí: Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Văn Kỳ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.

Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; Ban Thường trực MTTQ tỉnh; Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh; Giám đốc, thủ trưởng các Sở, đơn vị: Y tế, Tư pháp, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh , Văn phòng UBND tỉnh .

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung trí tuệ, nghiên cứu, đóng góp ý kiến có chất lượng vào các nội dung trình tại Kỳ họp để các nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua có chất lượng, tính khả thi cao, nhanh chóng được triển khai thực hiện, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp

Được UBND tỉnh ủy quyền, các Ủy viên UBND tỉnh:

Ông Trịnh Văn Ngọc, Giám đốc Sở Tài chính đã báo cáo đề nghị HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết: (1). Về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; (2) Bãi bỏ Nghị quyết số 198/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020  và Nghị quyết số 209/2020/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh điều hành tại Kỳ họp

Nghị quyết về kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nội dung quan trọng và cấp thiết góp phần quan trọng vào thành công của công tác bầu cử; quá trình xây dựng Nghị quyết đã bám sát các nội dung được quy định tại Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ Tài chính, các mức chi đặc thù đang áp dụng trên địa bàn tỉnh theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương; quy trình xây dựng Nghị quyết đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Văn Ngọc trình bày các tờ trình về Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; bãi bỏ Nghị quyết số 198/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020  và Nghị quyết số 209/2020/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của HĐND tỉnh.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Việt Hà trình bày tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lê Hồng Nhân trình bày tờ trình về tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Việt trình bày tờ trình về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Nghị quyết số 198/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 và Nghị quyết số 209/2020/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của HĐND tỉnh hiện nay không còn phù hợp với qui định của pháp luật và tình hình thực tế nên việc HĐND tỉnh ra Nghị quyết bãi bỏ là phù hợp; đặc biệt là đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/02/2021 của Chính phủ quy định về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 thay thế Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ.

Ông Trần Việt Hà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, có 04 dự án được quyết định đầu tư và điều chỉnh, gồm: Dự án Nắn chỉnh hướng tuyến dòng chảy khe nước tại Cụm công nghiệp Khe Cò, huyện Hương Sơn; Dự án tăng cường năng lực quan trắc môi trường và nâng cấp hệ thống nhận, truyền, quản lý dữ liệu quan trắc tự động, liên tục tỉnh Hà Tĩnh; Dự án quảng trường biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp, tăng cường cơ sở vật chất Trụ sở làm việc Cơ quan Tỉnh ủy.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Phạm Xuân Phú thông qua nội dung, chương trình Kỳ họp

Ông Lê Hồng Nhân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025. Việc ban hành nghị quyết nhằm cụ thể hóa Luật Dân quân tự vệ, các Nghị định, Thông tư của Trung ương; nhằm đảm bảo xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ từng bước đi vào nề nếp, đạt chất lượng, hiệu quả, khắc phục các khó khăn, vướng mắc, công tác quản lý, tổ chức lực lượng, huấn luyện, công cụ hỗ trợ cho dân quân tự vệ.

Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần trình bày báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp

Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Văn hóa - xã hội

Ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Theo Tờ trình, để triển khai thực hiện các công trình dự án hạ tầng cơ bản cấp bách, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét chuyển đổi 22,39ha diện tích đất rừng (thuộc các huyện Kỳ Anh, Hương Khê, Can Lộc, Lộc Hà) nhằm triển khai dự án và cải thiện hệ thống hạ tầng cơ sở nông thôn thiết yếu; ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững cho những người dân nghèo tại địa bàn ngập lụt của tỉnh; tăng cường năng lực sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, nâng cao đời sống Nhân dân, giảm tỷ lệ nghèo đói của người dân trong vùng dự án.

Tiếp theo, Kỳ họp đã nghe các báo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các lĩnh vực kinh tế ngân sách, pháp chế, văn hóa - xã hội. Các báo cáo thẩm tra cơ bản đồng tình với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp và có một số kiến nghị cụ thể đối với từng tờ trình tại Kỳ họp.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất cao và biểu quyết thông qua 05 nghị quyết như đề nghị của UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ điều hành thảo luận tại Kỳ họp

Bế mạc Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu và khẳng định Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra; đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu:

Tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đặc biệt phải bám sát các quy định của Luật bầu cử và các hướng dẫn để triển khai cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân; làm tốt công tác lựa chọn nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, thực sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, niềm tin của Nhân dân.

Thư ký Kỳ họp Nguyễn Thị Việt Hà thông qua các dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 19

Chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật trong bầu cử; kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu hành động phá hoại cuộc bầu cử. UBND tỉnh, các địa phương chủ động xây dựng phương án và triển khai lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, chú trọng những địa bàn trọng yếu, khu tập trung đông người.

Làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, để Nhân dân thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cho địa phương, cơ sở nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, thu ngân sách. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn; đồng thời phải chủ động triển khai Quy hoạch tỉnh sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với triển khai Đề án tỉnh nông thôn mới. Thường xuyên theo dõi, chủ động phòng, chống hiệu quả dịch bệnh, sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò, dịch tả lợn Châu Phi. Nghiên cứu kỹ các phương án để chủ động khai trương mùa du lịch biển phù hợp, đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, đảm bảo an toàn về sức khỏe cho Nhân dân.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động chuẩn bị tốt các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết theo chương trình, kế hoạch đề ra đề trình HĐND tỉnh xem xét tại Kỳ họp HĐND giữa năm 2021; đối với các nội dung cần thiết, cấp bách đã được chuẩn bị kỹ lưỡng xem xét trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ của HĐND.

Tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai; triển khai xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai.


Nhóm PV

    Ý kiến bạn đọc