Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
15:18 12/10/2023

Câu hỏi 2. Đề nghị tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ chức danh Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn; chi trả chế độ cho các đồng chí công an viên, phó công an có đủ 15 năm công tác đã nghỉ việc theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã (Cử tri huyện Đức Thọ).

Trả lời:

- Về hỗ trợ chức danh Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn: chế độ hỗ trợ chức danh Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn đã được quy định tại Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Tĩnh.

- Về chế độ cho các đồng chí công an viên, phó công an có đủ 15 năm công tác đã nghỉ việc theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã.

BBT

    Ý kiến bạn đọc