Thẩm tra trên lĩnh vực Nội Chính trình Kỳ họp thứ 19
EmailPrintAa
15:57 04/05/2024

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định và phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế đã thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về lĩnh vực Nội chính trình Kỳ họp thứ 19Thay mặt Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Nhuần - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả thẩm tra như sau

Các báo cáo thẩm tra và Tờ trình đã gửi đến đại biểu, tôi xin trình bày tóm tắt một số nội dung như sau: Nhìn chung các Báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp đảm bảo đầy đủ hồ sơ, thủ tục và các căn cứ pháp lý liên quan. Ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp này.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần trình bày báo cáo thẩm tra

Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt bổ sung biên chế giáo viên mầm non và phổ thông công lập tỉnh Hà Tĩnh năm học 2023 - 2024

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí giao bổ sung 89 biên chế giáo viên đối với bậc học mầm non và phổ thông công lập của các địa phương như phương án đề xuất của UBND tỉnh tại Tờ trình số 174/TTr-UBND, ngày 25/4/2024. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả số biên chế giáo viên được giao bổ sung theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo các ngành tỉnh, địa phương rà soát cụ thể số lượng, cơ cấu giáo viên còn thiếu ở từng cấp học, môn học, báo cáo cấp có thẩm quyền để làm căn cứ đề xuất bổ sung biên chế giáo viên trong tổng biên chế giáo viên bổ sung còn thiếu đến năm 2026 theo Quyết định số 72-QĐ/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị nhằm đảm bảo lộ trình, cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tỉnh.

Đại biểu tham dự kỳ họp

Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2024

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết, các tài liệu có liên quan, Ban Pháp chế thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã năm 2024 là: 4.528 người; Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 2.779 người. Ban Pháp chế thống nhất đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định số lượng và bố trí cụ thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở từng đơn vị hành chính cấp xã phù hợp thực tiễn.

Đối với Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 24, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, việc trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhằm cụ thể hóa một số điểm mới của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 là đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật. Ban cũng đã xin góp ý từ Công an tỉnh và Sở Tư pháp để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, đề nghị các đại biểu quan tâm, thông qua tại kỳ họp này.

Xuân Hoa - Đăng Nam

    Ý kiến bạn đọc