Đề nghị chỉ đạo ngành GD- ĐT và chính quyền cấp huyện rà soát và điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp các cấp học, ngành học một cách hợp lý, khoa học,
EmailPrintAa
14:07 30/03/2012

Câu hỏi: Đề nghị chỉ đạo ngành GD- ĐT và chính quyền cấp huyện rà soát và điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp các cấp học, ngành học một cách hợp lý, khoa học, có tính chiến lược, phù hợp với thực tế nhằm tránh lãng phí trong đầu tư và nhân lực. Quan tâm kiện toàn, củng cố các trung tâm học tập cộng đồng, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh và người dân. Có chính sách đầu tư cho các cơ sở giáo dục tại các vùng không được hưởng lợi chương trình 30b, 106, 135 và các chương trình đầu tư của các tổ chức quốc tế. Tập trung giải quyết việc mất cân đối thừa - thiếu giáo viên ở các cấp học, bậc học.

Trả lời:

Để phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế của ngành giáo dục và đào tạo, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành  Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, trình HĐND tỉnh ra nghị quyết phê chuẩn làm cơ sở cho việc xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Đề án đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp có tính đột phá, trong đó có giải pháp: Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch hệ thống trường học và các cơ sở giáo dục  đáp ứng nhu cầu học tập của các tầng lớp nhân dân và nâng cao chất lượng giáo dục; Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên toàn ngành; Tích cực đổi mới công tác quản lý giáo dục; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, thực hiện tốt chính sách xã hội trong giáo dục và đào tạo nhằm xây dựng sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà ngày càng phát triển. Với những mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đã nêu, với sự nỗ lực phấn đấu của  ngành  giáo dục và sự úng hộ của toàn dân, chúng ta hy vọng sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà tiếp tục phát triển.


    Ý kiến bạn đọc