Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII
EmailPrintAa
15:27 09/08/2021

Câu hỏi 2: Hiện nay công tác đào tạo nghề cho con em nông thôn chưa thực sự có hiệu quả. Đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần quan tâm có kế hoạch và lộ trình đào tạo nghề cho con em nông thôn phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Trả lời:

Để chủ động tiếp tục triển khai chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn khi chính sách hỗ trợ đào tạo nghề theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đào tạo nghề sơ cấp, ngắn hạn, 3 tháng đến dưới một năm sẽ kết thúc trong năm 2020 và kéo dài sang năm 2021, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 262/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 về tiếp tục thực hiện và sửa đổi bổ sung một số Điều Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trong khi chờ Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đang xem xét bố trí nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện để tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

BBT

    Ý kiến bạn đọc