Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII (cử tri TP Hà Tĩnh)
EmailPrintAa
13:55 09/12/2019

Câu hỏi: Cử tri phản ánh tình trạng nhi ều hồ sơ gửi tới Văn ph ò ng đăng ký đất đai tỉ nh , chi nh ánh th à nh phố Hà Tĩnh giả i quy ế t qu á hạn nhưng không nêu rõ lý do. Đề nghị tỉnh chỉ đạo, kiểm tra khắc phục (cử tri TP Hà Tĩnh)

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Từ ngày 15/5/2019 đến ngày 31/10/2019 Văn phòng Đăng ký đất đai đã tiếp nhận 2398 hồ sơ do các Chi nhánh gửi đến, kết quả giải quyết đã trình ký 2084 giấy chứng nhận (đạt 87% số hồ sơ đã nhận) [1]

Hiện nay, việc ký giấy chứng nhận tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã kịp thời, hồ sơ khi chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh sau 2 ngày đã có kết quả chuyển về cho các Chi nhánh để bàn giao cho Trung tâm hành chính công cấp huyện chuyển trả kết quả cho người dân. Tuy vậy, khi Văn phòng đăng ký đất đai đi vào hoạt động, số hồ sơ tồn đọng chưa giải quyết cho người dân được các huyện nhận trước ngày 15/5/2019 là 1310 hồ sơ [2] . Thông tin cử tri phản ánh tình trạng nhiều hồ sơ gửi tới Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh nhưng chậm giải quyết chủ yếu là số hồ sơ nói trên. Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai phân loại để giải quyết cho người dân, đến nay một số huyện đã cơ bản xong, còn lại các huyện như: Đức Thọ, Hương Khê, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh do số lượng hồ sơ tồn đọng lớn nên chưa hoàn thành, việc này sẽ tập trung giải quyết xong trong tháng 7 năm 2019.


[1] ngoài ra đang thẩm định 172 hồ sơ (chiếm 7,2% số hồ sơ đã nhận); trả, yêu cầu bổ sung thông tin 142 hồ sơ (chiếm 5,8% số hồ sơ đã nhận); Riêng đối với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Hà Tĩnh đã tiếp nhận và giải quyết 1.483 hồ sơ các loại

[2] Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh 564 hồ sơ; Hương Khê 231 hồ sơ; Cẩm Xuyên 214 hồ sơ; Đức Thọ 133 hồ sơ; Lộc Hà 75 hồ sơ; Nghi Xuân 64 hồ sơ; Vũ Quang 24 hồ sơ; Thạch Hà 05 hồ sơ

BBT

    Ý kiến bạn đọc